Projekti, Zelena lista Srbije

Oplaneti se: Zeleni karavan

Kao neformalna mreža lokalnih ekoloških organizacija Zelena lista Srbije osnovana je 2007. godine. Članice su se okupile krajem 2007. godine u okviru razvojnog programa Balkanskog fonda za lokalne inicijative, današnje Trag fondacije. Nakon nekoliko uspešnih zajedničkih projekata i želje da svoj rad unaprede članice su se složile da se i formalno registruje Savez ekoloških udruženja “ZELENA LISTA SRBIJE” Savez je formalizovan 2015. godine, na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, energetike i rada sa decom i mladima. Trenutno sedište Saveza je u Raškoj.
Sada već davne 2015. godine Savez je brojao devet članica, koje dolaze iz različitih krajeva zemlje, da bi se od tada, pa sve do 2021. godine Savezu priključilo se dve nove članice. Ove godine, naša Zelena lista Srbije je bogatija za pet novih članica, pa već sada možemo slobodno reći da je 2021. godina, uspešna godine, ne samo zbog dva velika granta koje sprovodi, već zbog toga što se naša porodica uvećala za nove organizacije članice koje nam dolaze iz Novog Pazara, Bora, Knjaževca, Valjeva i Vrnjačke Banje.
Zahvaljujući programu EKO-SISTEM koji je nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije do sada smo uspeli da održimo nekoliko bitnih treninga u Gradu Boru, a koji su se odnosili na strateško planiranje i javno zagovaranje, povećali broj članica Saveza, a na dobrom smo putu i da usvojimo novi Strateški plan ZLS.
„Oplaneti se: Zeleni karavan” je projekat mreže Zelena lista Srbije (ZLS), nastao s ciljem da ostvari doprinos pokrenutim reformama u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, u skladu sa evropskim standardima u oblastima upravljanja otpadom i konceptom cirkularne i zelene ekonomije. Kroz ovaj projekat, biće ojačani programski, organizacioni i edukativni kapaciteti mreže Zelena lista Srbije, kao i njena vidljivost u lokalnim i nacionalnim okvirima. Takođe, stimulisaće se veće učešće članica mreže u utvrđivanju i praćenju realizacije javnih politika upravljanja otpadom. „Oplaneti se: Zeleni karavan” fokusiraće se na proširenje mreže Zelena lista Srbije kroz prijem novih članica, izradu i usvajanje novog strateškog plana ZLS i obuku saradnika ZLS za monitoring stanja zaštite životne sredine uz poseban osvrt na ulogu OCD u tom procesu. Biće sprovedena analiza realizacije javnih politika upravljanja otpadom u lokalnim sredinama, a mreža će organizovati i nacionalnu raspravu o cirkularnoj ekonomiji. Aktivnosti će biti praćene i kampanjom usmerenom na građane. Partnerske organizacije na projektu su: Centar za održivu budućnost „Zelena zona“, Inženjeri zaštite životne sredine, Eko-klub „Zeleni putokazi“, Ekološki pokret „Moravski orašak“, Odred izviđača „Zavičaj 1903“, Porečje-Vučje, Zeleni krug, Zeleni ključ, Udruženje građana „Village“ i Društvo mladih istraživača „Bor“.
Prvog radnog dana na treningu javnog zagovaranja obrađene su dve teme – Pojam javnog zagovaranja i bliski koncepti i Tema/problem javnog zagovaranja. Kroz „moždanu oluju“, učesnici/e su izneli/e svoje asocijacije na pojam javno zagovaranje. Upućeni su u termine kojima se ovaj pojam označava u našem i jezicima drugih zemalja. Učesnici i učesnice su upoznati sa ključnim rečima ali i koracima u procesu javnog zastupanja. Objašnjeni su nivoi i vrste zagovaranja. Bliže su objašnjeni i ishodi/rezultati javnog zastupanja. Istaknuto je da je javno zastupanje način rada zasnovan na pravima ljudi, a ne na potrebama.
Posebno je istaknuta veza javnog zagovaranja i rodnih politika, istaknut je značaj da se kroz sve korake javnog zagovaranja proţima rodna zastupljenost i da posebno moramo voditi računa o rodnom aspektu u planiranju i realizaciji kampanje javnog zagovaranja. Takođe, učesnici/ce seminara su se upoznali sa neophodnim preduslovima za realizaciju uspešnih kampanja javnog zastupanja. Kroz „moždanu oluju“ prepoznali su i napravili jasnu razliku između zastupanja za kreiranje javnih politika i zastupanja za implementaciju javnih politika. Na kraju su imali priliku da se upoznaju sa tehnikom „Zvona – The Bell“ koji predstavlja krivu uticaja na kreiranje i implementaciju javnih politika i sagledavanje položaja direktno ugroženih građana/ki u tim procesima.
Kroz intereaktivan input učesnici/ce su se podsetili ključnih preporuka za odabir teme i ključnih tehnika za analizu problema. Upoznati su se tehnikom drvo problema kao i sa tehnikom analitički trougao. Posebno je bilo značajno iskustvo organizacija Zeleni putokazi iz Raške, Inženjera životne sredine iz Novog Sada i organizacija iz Bora.
Drugog radnog dana obrađene su četiri teme – Ciljana publika, Strategija i učešće građana u procesu javno zagovaranja, Uticaj na donosioce odluka (lobiranje) u procesu javnog zagovaranja i Preduzimanje akcija nakon kampanje javnog zagovaranja. Učesnici I učesnice seminara su upoznati sa činiocima koji oblikuju strategiju javnog zagovaranja i ukazano je na devet ključnih koraka u strateškom razmišljanju. Nakon toga, učesnici seminara su upoznati sa značajem, izazovima ali I načinima uključivanja građana u kampanju javnog zagovaranja
Na treningu strateškog planiranja, učesnici su analizirali Strateški plan Zelene liste Srbije koji je istekao 2020. godine, ali su diskutovali i o predlogu novog Strateškog plana ZLS za period od 2022. do 2024. godine.
Na Desetoj skupštini Zelene liste Srbije, koja je održana 24. septembra u Boru, članovi Skupštine su prihvatili predlog Komisija za prijem novih članova. Nove organizacije odgovorile su na Javni poziv za prijem novih članica ZELENE LISTE SRBIJE, koji je bio otvoren od 24. avgusta do 6. septembra 2021. godine.
Jedanaesta Skupština Saveza ZLS, kojom je predsedavao Dragan Ranđelović iz Mladih istraživača BOR, održana je 23. oktobra u Trsteniku. Članovi Skupštine većinom glasova usvojili su zapisnik sa prethodne Skupštine i samim tim primili u svoje članstvo još pet novih članica.
Na skupštini je usvojen Strateški plan ZLS za period od 2022. do 2024. godine, koji će poslužiti kao osnova za nove predloge projekata saveza ZLS i članica i više obavezujućih normativnih dokumenata. Savez ZLS se proširio prijemom novih članica za koje se nadamo da će dodatno ojačati kapacitete, vidljivost i uticaj ZLS u rešavanju konkretnih problema upravljanja otpadom i razvoja zelene ekonomije na lokalnom i nacionalnom nivou.
Naše nove članice mreže: Planinarsko ekološko društvo „Ras” iz Novog Pazara, „Timočki klub” iz Knjaževca, „Evropski pokret u Srbiji” iz Valjeva, „Građanska čitaonica Evropa” iz Bora i „Centar za decu i omladinu” iz Vrnjačke Banje.
U nastavku teksta možete da se upoznate sa radom i aktivnostima novih članica Zelene liste Srbije.
Nove članice mreže, novi programski okvir i stečena znanja omogućuju šire područje delovanja mreže i njenih članica – od užeg područja upravljanja otpadom na šira područja cirkularne i zelene ekonomije. Obzirom na veliki broj dokumenata javne politike zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou, koji će u narednom periodu biti usvajane i dalje usaglašavane sa propisima EU, biće neophodno nastaviti proces jačanja sopstvenih kapaciteta na iskustvima ovog projekta i istovremeno širiti i produbljivati aktivnosti zagovaranja koristeći maksimalno novu metodologiju učešća OCD, građana i javnosti u procesima utvrđivanja javnih politika i odlučivanja o životnoj sredini. Postojeći kanali komunikacija ZLS – Ekolist, sajt i društvene mreže biće korišćeni i u narednim periodu za predstavljanje i promociju predloga OCD za unapređenje javnih politika zaštite životne sredine, posebno upravljanja otpadom.

Program EKO-SISTEM
Sam program EKO-SISTEM sprovodi se u periodu od 2020. do 2022. godine, a podržan je od strane Švedske. Kroz realizaciju programskih aktivnosti, želi da ubrza promene u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo umrežavanje. Istovremeno, program se fokusira na pokretanje neophodnih promena u stavovima ka zaštiti životne sredine i praksama građana, lokalnih vlasti i državnih institucija.
U procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU), Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene predstavlja čak jednu trećinu pravne tekovine EU i zahteva široke akcije i velika ulaganja. Uprkos obimu i značaju promena koje nas očekuju, o njima se malo zna i još manje govori. Organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave životnom sredinom imaju ključnu ulogu u nadgledanju i (pre)usmeravanju strateških pravaca Vlade Srbije u oblasti zaštite životne sredine. One predstavljaju most između institucija i građana i mogu da ostvare veliki uticaj na jačanje podrške reformama koje nas očekuju. EKO-SISTEM nastoji da poveže građane, organizacije civilnog društva i donosioce odluka. Zajedničkim naporima, oni će preuzimanjem i primenom propisa EU koji uređuju ovu oblast značajno doprineti unapređenju stanja životne sredine.

Udruženje Građanska čitaonica Evropa – Bor

Udruženje Građanska čitaonica Evropa je neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti informisanja i obrazovanja građana u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, zaštite životne sredine, ljudskih prava, demokratije, podizanja obrazovnog i kulturni nivo građana i razvijanju svesti o potrebi sticanja kontinuiranog obrazovanja.
Za postizanje ciljeva Udruženje posebno:
1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti kulture, novinarstva, demokratije, civilnog društva, životne sredine, ljudskih prava, ženskih pitanja;
2) otvori javnu čitaonicu kako bi literaturu i informacije učinili dostupnim svima;
3) organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, konferencije, seminare i druge oblike edukacije iz ovih oblasti;
4) objavljuje knjige i druge publikacije iz oblasti kulture, nauke, ekologije, demokratije, ljudskih prava, ženskih pitanja, mladih, civilnog društva;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugima u zemlji i inostranstvu koji se bave informisanjem i obrazovanjem građana i omladine.
Udruženje prikuplja sredstva putem članarine, donacija, konkursnih projekata kod državnih institucija i sredstvima iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Izdavačka delatnost udruženja obuhvata knjige (Srbija u Velikom ratu, 99 slika i dr.), dvonedeljne listove (Nove Knjaževačke novine i Borske novine), časopis Timočki borac, naučni časopis EMIT (www.emit.kcbor.net) i članke u drugim novinama, radio i TV stanicama. Edukativne aktivnosti udruženja je realizovalo kroz dvomesečnu Školu novinarstva, projekat „Mladi u medijima, mediji za mlade“ itd. Udruženje je učestvovalo kao vodeća organizacija ili partner u nekoliko projekata finansiranih od strane EU.

Najznačajniji projekti
EKO-SISTEM – Građani za prirodu Srbije – Projekat je realizovan 2021. godine, s ciljem decentralizacije modela upravljanja zaštićenih područja koja će obezbediti uključenje lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i lokalne zajednica u upravljanju zaštićenim područjima.
MOJ EKO Vrtić – Projekat je realizovan 2019/20. godine sa Opštinom Paraćin uz podršku UNDP-a. Cilj projekta je promovisanje ekoloških saznanja kod dece; razvijanje ljubavi prema prirodnim lepotama, razvoj ekološke svesti i savesti najmlađe populacije. Na deci prihvatljiv način kroz igru, pesmu i sliku upoznali smo ih o značaju očuvanja prirode i njenih resursa. Projekat je pratila izložba dečjih radova nastalih na ekološkim radionicama u četiri vrtića Predškolske ustanove „Bambi” u Paraćinu.
Project RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2) realizovan je tokom perioda od 2019. do 2021. godine. Cilje projekta bio je permantno informisanje o stanju voda u slivu Timoka i uticaju rudarskih aktivnosti na njen kvalitet.
Čitaonica Evropa ima veliko iskustvo u formiranju koalicija nevladinih organizacija na nacionalnom i lokalnom nivo. Jedna je od organizacija nacionalne koalicije „Zelena stolica”.
U okviru EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine, Građanska Čitaonica Evropa je zadužena za brendiranje mreže „Građani za prirodu Srbije“, i rad sa članicama mreže kroz obuku koja ima za cilj da unapredi medijsku pismenost članica mreže i uveća efikasnost i vidljivost kampanje na društvenim mrežama i tradicionalnim medijima.
Na nacionalnom nivou formirana je mreža za praćenje kvaliteta vazduha – Vazduh građanima. Na lokalnom nivou Čitaonica je učestvovala u formiranju koalicije sedam ekoloških OCD čija je delatnost zaštita vazduha, zagovaranje i učešće u procesima odlučivanja u lokalnoj zajednici. Uzela je učešće u realizaciji lokalnog programa „Ekološki dani Bora” – kao koordinator za Energetsku efikasnost.
Osnovna delatnost društva, pored zaštite životne sredine, jeste edukacija i informisanje, kao i širenje misije i vizije udruženja kroz sistem organizacija koje pripadaju mreži Zelenoj listi Srbije (ZLS). Očekujemo razmenu iskustava i primenu dobrih praksi drugih organizacija u budućem radu.

Centar za decu i omladinu – Vrnjačka Banja

Centar za decu i omladinu – Vrnjačka Banja je udruženje građana formirano na inicijativu grupe građana, na osnovu procene potreba Centra za Socijalni rad, lokalne NVO Duga uz finansijsku podršku Francuske nevladine organizacije Triangle Generation Humanitaire i Opštine Vrnjačka Banja. Sa aktivnim radom počinje 01.04.2002. godine, a registrovan je 24.07.2002. godine kod Saveznog ministarstva pravde kao Udruženje građana na reg. listu broj 1576 pod red. brojem 4147, koji zastupa i predstavlja koordinator, dipl.ecc. Valentina Krstić.
Glavni cilj zbog kojeg je ovaj Centar otvoren je da se deci i omladini Vrnjačke Banje pruži alternativa i mesto gde će oni moći da otkriju i razvijaju svoje sposobnosti i talente kako bi dalje bili spremni da postanu aktivni ucesnici društvenog života lokalne zajednice, a i šire.
Prostorije od 180 m2 je obezbedila Opština, a preuredila ih je Francuska NVO TGH (donatori SDC – Švajcarska Agencija za razvoj i saradnju, Francusko Ministarstvo spoljnih poslova, Engleska organizacija War child, IRC). TGH je namenski opremila prostor i obezbeđivala finansijska sredstva za funkcioniranje svih aktivnosti do jula 2003. godine, a SDC do decembra iste godine. Centar funkcioniše i nakon povlačenja donatora zahvaljujući aktivnom radu i apliciranju sa novim projektima kod drugih donatora kao i volonterizmu osoblja koje ulaže svoje znanje i sposobnosti u interesu dece i mladih lokalne zajednice.
Lokacija: Tržni centar PIJACA (Mlečna pijaca), na spratu iznad pekare “Guliver”, ul. Kraljevačka bb, Vrnjačka Banja.
Radno vreme: Otvoren je svakog dana osim nedelje, od 10 do 14h i od 18 do 22h, a aktivnosti se odvijaju od 18h do 22 h od ponedeljka do petka, a subotom od 10h do 18h. Centar je otvorenog tipa, što znači da se za aktivnosti može prijaviti svako zainteresovano dete ili omladinac na uzrastu od 5 do 26 godina.
U Centru se odvijaju brojne različite aktivnosti podeljene u okviru edukativnih, kreativnih i zabavnih programa. Sve aktivnosti se odvijaju pod vođstvom stručnih animatora za određene oblasti – profesori i pedagozi. U Centru radi osoblje za održavanje reda i discipline kroz animaciju dece preko zabavnih aktivnosti. Deci stoje na raspolaganje brojne enciklopedije i knjige koje mogu koristiti u zavisnosti od njihovih interesovanja i potreba. Broj dosadašnjih korisnika koji su uživali usluge Centra iznosi više od 800 dece i omladinaca. Trenutno u Centru aktivnosti pohađa oko 200 članova, među kojima ravnopravno učestvuju i deca sa problemima u porodici, materijalno i socijalno ugrožene kategorije, izbeglice i raseljeni. Postoji praksa da se u OC organizuju tribine za adolescente na najrazlicitijim temama (psiho-socijalne, zdravstvene, kulturno-zabavne). Takođe na inicijativu mladih članova ponekad se subotom organizuju proslave za decu ili mlade.

Aktivnosti
U okviru redovnog rada u Centru za decu i omladinu deci i mladima se nudi niz edukativnih, kreativnih i zabavnih aktivnosti kroz koje oni razvijaju svoje talente i sposobnosti, uče, zabavljaju se i druže.
Edukativne radionice:
Kursevi obuke za rad na racunaru
Kursevi jezika: Engleski i Francuski
Pomoć u nastavi (dodatna i dopunska nastava) iz matematike, fizike, hemije, engleskog, francuskog i latinskog jezika;
Priprema za prijemne ispite iz matematike i srpskog jezika.
Kreativne radionice: dramska sekcija – pozorištance; dizajn i primenjena umetnost; ekološka radionica; zabavna nauka.
Zabavne aktivnosti: plesna škola, stoni tenis, igrice na računarima, ritam sekcija – omladinski bend; slušanje muzike, gledanje filmova; zabavne igre (šah, monopol, domine, ne ljuti se čovece, zanimljiva geografija…)
Organizovanje proslava i rođendana…

Projekti
Van redovnih aktivnosti, uz pomoć raznih donatora, realizuju se posebni projekti:
Od juna do novembra 2004. godine realizovan je omladinski projekat “Izdavanje bicikala” finansiran od USAID preko ACDI/VOCA. Omladinski centar je od ACDI/VOCA dobio 10 biciklala za odrasle i 3 dečje bicikle koje Omladinski centar u saradnji sa Specijalnom bolnicom izdaje gostima. Ostvareni prihod se koristi za nabavku pribora za realizaciju kreativnih aktivnosti.
Od aprila 2004. do maja 2005. godine projekat UNESCO-a “Mali međunarodni ilustovani bukvar” u saradnji sa Omladinskim centrom MJC Bazin iz Francuske (Nancy) i Omladinskim klubom iz Malija.
Od novembra 2004. do oktobra 2005. godine realizuje se projekat “Jačanje svesti o značaju očuvanja zdrave životne sredine” podržan od međunarodne organizacije Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe koji finansira Evropska komisija – Europe Aid. Vođa dramske radionice Nela Spasojević radi sa 20 mladih glumaca članova OC priprema i izvođenje predstave u Vrnjačkoj Banji, Kraljevu, Trsteniku, Kruševcu, Kragujevcu, Užicu, Raškoj i Novom Pazaru. Ivanka Milošević i članovi radionice dizajna rade izradu kostima, vođa ekološke radionice Milica Čeperković sa 30-tak mladih ekologa zaduženi su za izradu pamfleta i plakata, a koordinator Valentina Krstić zadužena je za celokupnu organizaciju, produkciju video kaseta i CD-a, predstave, distribuciju školama i omladinskim organizacijama, ugovaranje predstava.
Od ACDI/VOCA odobrena nam je i oprema za realizaciju omladinskog projekta “Omladinska redakcija”, gde se odvija novinarska radionica i radionica za grafički dizajn. Plan je da 10-ak srednjoškolaca obuči za obradu fotografija u programu Adobe Photoshop i obradu zvuka u programu Soundforge kako bi nastavili sa izradom omladinskih novina sa bitnim i korisnim informacijama za decu i omladinu našeg grada.

Evropski pokret u Srbiji – Valjevo 

Evropski pokret u Srbiji – Valjevo osnovaan je 2003. godine sa ciljem promocije evropskih vrednosti i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Iako samostalna organizacija, delovala je kao lokalno veće Evropskog pokreta u Srbiji, jedne od najuticajnih NVO kod nas. Pod okriljem centrale organizovali su dosta zapaženih konferencija, okruglih stolova, tribina i kampanja o evropskim vrednostima. Evropski pokret je zagovarao značajne teme za demokratizaciju društva i lokalne zajednice: informisanje građana o javnim poslovima, učešće građana u procesu donošenja odluka, reforma javne uprave i lokalne samouprave, pristup informacijama od javnog značaja, rasprave o nekim poglavljima poput energetike i zaštite životne sredine itd.
Od 2012. deo Mreže Evropskog pokreta u Srbiji sa 14 članica. Osim aktivnog učešća u projektima Mreže, sarađivalo se i sa drugim organizacijama: Transparentnost Srbija, Centar za civilno-vojne odnose, Odbor za ljudska prava Valjevo, Društvo Rom i drugi. Neki od projekata poslednjih godina: „Zašto nam je potrebna promena Ustava“ – Mreža Evropskog pokreta u Srbiji, pokrovitelj Ministarstvo inostranih poslova kraljevine Holandije; Partnerstvom do dobre javne uprave “Ja u centru pažnje” – Mreža Evropskog pokreta u Srbiji, pokrovitelj USAID; „Da se čuje naš glas “ – partneri organizacije “Društvo Rom”, Grad Valjevo.
Zaštita životne sredine je poslednjih godina u fokusu interesovanja organizacije, pa tako trenutno učestvuje u projektu “Zelena agenda na lokalnom nivou”, zajedno sa članicama Mreže Evropskog pokreta Srbija u Leskovcu (nosilac projekta), Beogradu, Kraljevu, Kruševcu i Sremskoj Mitrovici. Tema projekta su klimatske promene i javno zagovaranje na lokalnom nivou.
Ovih dana EPuS Valjevo priprema realizaciju projekta u okviru lokalne socijalne javne politike, odobren od Fondacije TRAG u Programu podrške javnom zagovaranju “Istraži – osnaži”. Tema je kretanje i pristupačnost u urbanom prostoru i to ne samo osoba sa invaliditetom, nego i dece, majki sa kolicima, starih ljudi.
Članstvom u Zelenoj listi Srbiji EPuS Valjevo dalje jača svoje partnerske i druge kapacitete, te je vrlo zadovoljan prijemom u koaliciju lokalnih organizacija koje se bave javnim zagovaranjem i aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine.

Planinarsko-ekološko udruženje „RAS” Novi Pazar

Ideja o formiranju Planinarsko-ekološkog udruženja ,,RAS” rodila se 2015. godine kada se grupa mladih sportista i zaljubljenika u prirodu okupila sa ciljem da učine nešto korisno za zajednicu. Cilj je bio okrenuti mlade ka sportu, zdravim načinima života, preneti im dragocena iskustva o boravku u prirodi i aktivnim životnim stilovima, kao i udaljiti ih od računara, tableta i telefona kroz upoznavanje za okruženjem i prirodom, roditi u njima timski duh, humanost i zajedništvo. Pored ovoga važan segment delovanja bio nam je i napodizanjuekološke svesti kod mladih, kao i svesti o važnosti zaštite životne sredine.
Prvi članovi su bili osnovci iz nekoliko lokalnih škola, a kasnije se krug proširio i na sredoškolce, studente, pa i na starije građane koji su prepoznali naše ideje kao pozitivne.
Izvedeno je niz različitih pešačko-planinarskih akcija, druženja, ekoloških akcija, a realizovani su i brojni projekti od kojih je uža i šira zajednica imala koristi.
U dosadašnjem radu, od svog osnivanja, naše Udruženje realizovalo je i učestvovalo u izvođenju brojnih aktivnosti, a neke od njih su i:
– Učešće u organizaciji biciklističke planinske trke ,,Stazama zdravlja” koja se održala na obroncima planine Golije, a na teritorijama opštine Novi Pazar i Raška;
– Organizacija planinarsko-promotivne akcije ,,Upoznajte naš grad” koja je podrazumevala rad sa osnovcima i srednjoškolcima na temu upoznavanja sa prirodnim i kulturnim lepotama Novog Pazara, a kao završnicu imala je planinarsko-turističko razgledanje novopazarkog kraja. Akciji su prisustvovali mladi iz Novog Pazara, Raške, Kraljeva, Trstenika i Kragujevca;
– Realizacija projekta ,,Prevaziđimo prepreke” koji je za cilj imao osnaživanje mladih za učešće u vanrednim situacijama i njihovo aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu;
– Organizacija omladinskih projekata u okviru programa Mladi su zakon, podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta ,,Orijentiši se”, ,,Eko-kamp čistije-bistrije” i ,,Da učenje bude lako”;
– Učesnici smo brojnih republičkih planinarskih akcija, takmičenja u planinskom biciklizmu, planinskom trčanju i aktivni učesnici u ekološkim radionicama i seminarima u organizaciji Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva zaštite životne sredine;
– Izvođenje i realizacija ideje ,,Priroda je druga kuća” gde tradicionalno organizujemo kampove za mlade na kojima se obrađuju teme ekologije, zaštite životne sredine, zdravih načina život i načinima okretanja ka sportu;
-Realizacija projekta ,,Interetnički dijalog” koji je podržan od strane OEBS misije u Srbiji, a za ideju je imao okupljanje srednjoškolaca i studenata različitih nacionalnosti, gde se kroz radionice diskutovalo o interetničkom povezivanju i prevazilaženju verskih i etničkih barijera. Učesnici su bili iz Novog Pazara, Sjenice, Sombora i Subotice;
-Realizacija projekta EKOLOGIZACIJA, podržanog od strane OEBS misije u Srbiji, a koji je podrazumevao jačanje kapaciteta ekoloških sekcija u osnovnim školama Novog Pazara;
– Organizacija volonterskih kampova pod pokroviteljstvom Mladih istraživača Srbije. U toku 2021. organizovali smo dva volonterska kampa od kojih je jedan imao zadatak da uredi pešačke staze na Goliji, a drugi da sredi Planiski-omladinski centar.
Posebno smo ponosni na naš rad sa decom, jer spadamo u retka udruženja čiji je rad fokusan prvenstveno na najmlađe i na njihovo ekološko upućivanje i edukaciju iz oblasti zaštite životne sredine. Stalno radimo na usavršavanju njihovih znanja iz oblasti planinarenja, boravka u prirodi i sl.
Sve aktivnosti realizujemo poštujući misiju našeg Udruženja. Ekološko osvešćivanje mladih i edukacija u oblastima zaštite životne sredine, zdravog odnosa prema prirodi, zajednici, društvu i samom sebi. Osnaživanje mladih da aktivno učestvuju u poboljšanju života u zajednici kroz aktivno delovanje i učešće u ekološkim, sportskim i kulturnim dešavanjima. Formiranje zdravih navika kod najmlađeg stanovništva kroz radionice, okupljanja i predavanja.
Rukovodstvo našeg Udruženja čine iskusni planinri, omladinski radnici, volonteri Gorske službe spasavanja Srbije, sportski pedagozi, biolozi, ekolozi i geografi, koji svojim znanjem i iskustvom često pokreću i organizuju predavanja i škole boravka u prirodi, planinarenja i aktivnog životnog stila.
Učlanjenjem u Zelenu listu Srbije, dobijamo partnere koji su iskusni u bavljenju ekološkim problemima i kroz koje ćemo se i sami usavršavati i činiti svet i prirodu lepšom i boljom.
Naši sledeći koraci su nastavak učenja i usavršavanja u oblastima zaštite žiotne sredine, pisanje niza projekata koji će usavršiti i oplemeniti odnos prema okruženju i nastavak na kreiranju Omladisnkog ekološko-edukativnog centra na planini Goliji, na kome intenzivno radimo duži period.
Planinarsko-ekološko udruženje ,,RAS” Novi Pazar

Timočki klub – Knjaževac

Timočki klub je nevladino, nepolitičko i nebeogradsko udruženje građana registrovano je 1998. godine sa sedištem u Knjaževcu. Misija Timočkog kluba je unapređenje, ekološki bezbednog socijalnog i ekonomskog razvoja Timočke krajine.
Do sada je kroz tri strateška programa realizovano više od 70 različitih projekata sa više od 22.000 korisnika iz 12 zemalja. Timočki klub je bio veoma aktivan na polju jačanja demokratskih institucija i transformaciji političkih procesa u Srbiji. Sada smo lideri u promociji Lokalnog partnerstva javnom, privatnom i civilnom sektoru u Timočkom regionu i Srbiji.
Timočki klub trenutno zapošljava četiri radnika ima 12 aktivna volontera i ima 46 članova. Poseduje potpuno opremljenu kancelarija u Knjaževcu i ima Tim trenera koji je u poslednjih nekoliko godina realizovao treninge za više od 1.400 ljudi i Timočku konsultantsku mrežu gde su konsultanti iz celog Timočkog regiona.
Timočki klub je član Odbora „Jugoistočne razvojne mreže” South East Development Network, „Aliance for Blakan Cooperation”, mreža NVO iz pograničnih regiona Rumunije, Bugarske, Makedonije i Srbije, PREPARE, „European network for rural development”, RIVER SEE mreža, FENS Federacija Nevladinih organizacija.
Timočki klub bio je član Nacionalnog koordinacionog tima NVO-a Srbije za GOTV kampanju – izbori 2000, jedina NVO koja nije iz Beograda; Savetodavnog odbora civilnog drustva Republike Srbije za izradu Strategije za smanjenje siromaštva; Trilateralnog odbor Euroregion „Dunav XXI”; Timočki klub je jedan od osnivača Srpsko-bugarskog NVO-a – „Balkan Civic Coalition”.
Štampane publikacije
Timočki klub stoji iza sledećih publikacija „ Vodič za upoznavanje sa osnovnim pojmovima o privatnim preduzećima i samostalnim radnjama”, „Vodič za finasiranje nevladinih organizacija iz budžeta opština i gradova”, „Radimo zajedno”, „Ekonomska analiza opštine Knjaževac”, „Šta treba znati o Evropskoj uniji” i „ Upravljanje projektnim ciklusom”. Razvijeno preko 50 projekata za pokretanje malog biznisa i više od 25 „feasibility” studija.

Projekti
Implementirano više od 70 projekata kroz tri programa određena strteškim planom (socio-humanitrani, razvojni i prekogranični program ):
Socio-humanitrani:
– Strategija za smanjenje siromštva – Republike Srbije–PRSP
– Otkrivanje nevidljivog siromaštva
– Sveobuhvatna pomoć starima
– Monitoring i evaluacija SIF projekata
– Jedinica za monitoring i podršku projektima MRSP
– Droga put u smrt
– Korak do istine
– Promovisanje pozitivnih međuetničkih odnosa u cilju izgradnje mira, razvoja i integracije u multietničkim regionima zapadne, istočne i jugoistočne Srbije
– Participativno istraživanje siromaštva dece u Srbiji
Razvojni:
Biznis Inkubator Centar; Podrška malom biznisu u Istočnoj Srbiji; Promocija pluralizma jačanjem NVO i civilnog društva u Srbiji; Timočki regionalni razvojni Centar; Partnerstvo za razvoj; Program Edukacije Lokalnih Vlasti; NVO Resurs Centar; Volonterski Centar; Da ne bude kasno; Timočka Mreža; Kuća partnesrtva; Turistički infromativni centar; Učestvuj u reciklaži i sačuvaj životnu sredinu; Zelena agenda u Srbiji.
Prekogranični:
Stara planina-novi mostovi; Balkanski Prekogranični Forum; Balkanska Civilna Koalicija; Istočna Srbija bliže Evropi; Regionalna integracija putem razmene volontera za pomirenje u Jugoistočnoj Evropi
Projekti sa ciljem jačanja demokratskih procesa u Srbiji:
Upoznaj svoja prava I i II; I mladi imaju prava zar ne? I i II; Knjaževačka otvorena škola – KOŠ; Sačuvaj glas; GOTV (Izađi i glasaj) kampanja; Građanski nadzor opštinkih budžeta; Edukacija mladih političara I i II; Edukacija Demokratskih snaga u Srbiji; Srbija u EU, šta od toga imam ja, šta od toga ima Knjaževac; Promocija Etičkog kodeksa ponašanja za predstavnike lokalnih vlasti u centralnoj Srbiji.

Info – Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta i početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo…
Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora, Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, Ekološki pokret „Bela breza” iz Kruševca, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora.
Linkove prema internet stranicama članica ZLS potražite na logoima koji se nalaze u dnu strane.
Internet stranica Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” nalazi se na internet adresi:
http://www.oplanetise.com/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *