Projekti, Zelena lista Srbije

Oplaneti se: Zeleni karavan

Kao neformalna mreža lokalnih ekoloških organizacija Zelena lista Srbije osnovana je 2007. godine. Članice su se okupile krajem 2007. godine u okviru razvojnog programa Balkanskog fonda za lokalne inicijative, današnje Trag fondacije. Nakon nekoliko uspešnih zajedničkih projekata i želje da svoj rad unaprede članice su se složile da se i formalno registruje Savez ekoloških udruženja „ZELENA LISTA SRBIJE” Savez je formalizovan 2015. godine, na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, energetike i rada sa decom i mladima. Trenutno sedište Saveza je u Raški. Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” čine Zeleni krug (Novi Sad), Inženjeri zaštite životne sredine (Novi Sad), Društvo mladih istraživača Bor, Village (Bor), Moravski orašak (Trstenik), Eko klub Zeleni putokazi (Raška), Zelena zona (Knjaževac), Porečje (Vučje), Zavičaj 1093 (Vranje), Planinarsko ekološko društvo Ras (Novi Pazar), Timočki klub (Knjaževc), Evropski pokret u Srbiji (Valjevo), Građanska čitaonica Evropa (Bor) i Centar za decu i omladinu (Vrnjačka Banja).
Članice Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” edukacijom, javnim zastupanjem, informisanjem i konkretnim aktivnostima, u saradnji sa građanima, doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Iskustva su značajna. Posebno kroz realizaciju projekata kao što su višegodišnji projekti OPLANETI SE, CSOnnect i dr. Na temu upravljanja otpadom i promociji cirkularne ekonomije posebno su se afirmisale članice Inženjeri zaštite životne sredine, Društvo mladih istraživača, Zeleni ključ i dr.
Reforme koje se trenutno sprovode u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji odvijaju se se prilično neravnomerno. Opšti je zaključak da postignuti rezultati nisu zadovoljavajući. Uključenost građana i organizacija civilnog društva mora biti na višem nivou a njihovi kapaciteti ojačani. Veći doprinos se očekuje na nacionalnom a posebno na lokalnom nivou.
Što se tiče Zelene liste Srbije i njene članice od naročitog značaja su problemi i javne politike koji se tiču upravljanja komunalnim otpadom i razvoju cirkularne i zelene ekonomije. Manjkavosti u realizaciji javnih politika na svim nivoima, niska ekološka svest, infrastrukturne i kadrovsk manjkavosti u okviru JLS i komunalnih preduzeća, nedostatak finansijskih sredstava, usporeno prilagođavanje propisima EU su samo neki od uzroka ovog problema. Sa posledicama se susrećemo svakodnevno i na svakom koraku.
Projekat „Oplaneti se: Zeleni karavan” Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” realizuje se u okviru programa EKO SISTEM. Ovaj pogram je nastao s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program sprovode Mladi istraživači Srbije a podržava Švedska.
Prijekat je namenjen predstavnicima članicama mreže ZLS, kojima će biti ojačani kapaciteti i podignuto znanje članova , zatim predstavnicima lokalne i državne vlasti, kojima će biti pružena pomoć u kreiranju i realizaciji javnih politika, kao i zainteresovanim građanim i pratiocima komunikacionih kanala ZLS i članica – Ekolista, sajta i društvenih mreža.
Posebna ciljana grupa su romska populacija koja se bavi sakupljanjem recikabilnog otpada kojima će se pružiti podrška pokretanjem inicijative za regulisanje njihovog statusa kroz analizu i inicijativu iz Vučja/Leskovca.
Osnovni cilj projekta je doprinos pokrenutoj reformi zaštite životne sredine u Srbiji u skladu sa evropskim standardima u oblasti upravljanja otpadom, afirmacije koncepta cirkularne i zelene ekonomije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou uz veće učešće i uticaj OCD, građana i javnosti
Specifični ciljevi projekta su: 1. Ojačati programske, organizacione i kapacitete znanja, kao i vidljivost mreže Zelena lista Srbije u lokalnim i nacionalnim okvirima i 2. Povećati doprinos mreže ZLS reformi sistema zaštite životne sredine kroz veće učešće u utvrđivanju i praćenju realizacije javnih politika upravljanja otpadom.
Kroz program EKO-SISTEM do sada je održano nekoliko bitnih treninga (Bor, Trstenik) koji su se odnosili na strateško planiranje i javno zagovaranje, usvojen je novi Strateški plan ZLS za period 2022 – 2024. i povećan je broj članica Saveza (Planinarsko ekološko društvo Ras (Novi Pazar), Timočki klub (Knjaževc), Evropski pokret u Srbiji (Valjevo), Građanska čitaonica Evropa (Bor) i Centar za decu i omladinu (Vrnjačka Banja). Takođe su ojačani organizacioni i edukativni kapaciteti mreže kao i njena vidljivost kako na lokalnim tako i na nacionalnom nivou. U nekoliko opština urađene su analize realizacije javnih politika upravljanja otpadom korišćenjem posebne metodologije i indikatora koji se odnose na oblast upravljanja otpadom.
Indikatori su svrstani u četiri grupe:
1. Institucionalni i infrastrukturni kapaciteti JLS za upravljanje otpadom;
2. Planiranje upravljanja otpadom i reciklaža;
3. Odlaganje (deponovanje) komunalnog otpada i uklanjanje divljih deponija;
4. Učešće građana u politici upravljanja otpadom, komunikacija i saradnja.
Tokom novembra, održani su i lokalni događaji u Raški, Boru i Trsteniku gde su zainteresovanoj javnosti predstavljeni rezultatai analiza i predlozi za lokalnu javnu politiku u oblasti upravljanja otpadom i zelene ekonomije. Mreža ZLS je organizovala i nacionalnu raspravu o cirkularnoj ekonomiji u Novom Sadu. U okviru realizovanih aktivnosti posebno je istaknuta veza javnog zagovaranja i rodnih politika i ukazano na značaj da se kroz sve korake javnog zagovaranja prožima rodna zastupljenost.
Marko Vukomanović

WEB INFO
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost.
Internet stranica Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” nalazi se na internet adresi:
www.oplanetise.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *