Projekti, Zelena lista Srbije

Oplaneti se kroz zeleni dijalog

Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je januara meseca, uz podršku Projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT), pokrenula kampanju javnog zagovaranja pod nazivom „Oplaneti se!”. Kroz izradu analiza stanja i sprovođenja postojećih ekoloških politika, utvrđivanja stavova građana putem anketa i fokus grupa, izrade strategija zagovaranja i pokretanje zagovaračkih inicijativa u kontekstu donošenja novih javnih politika upravljanja komunalnim otpadom, kao i konsutativnim sastancima sa partnerskim organizacijama civilnog društva (OCD), ZLS želi da doprinese definisanju novih lokalnih ekoloških politika i unapređenju nacionalne ekološke politike upravljanja otpadom, informisanju, osposobljavanju i motivisanju ekoloških OCD i posebno građana da učestvuju u odlučivanju o rešavanju problema i upravljanju komunalnim otpadom. Osnovno je da nove ekološke politike na lokalnom nivou, ali i nacionalnom daju prednost selekciji i reciklaži otpada, kako bi se smanjilo opterećivanje deponija i produžio njihov životni vek, a u proizvodne procese po principima cirkularne ekonomije vratili reciklirani materijali.
Projekat
Pravci delovanja su uključivanja i mobilizacija građana, praćenje sprovođenja zakona i politika zaštita životne sredine, a cilj je da se doprinese unapređenju javnih politika upravljanja komunalnim otpadom u lokalnim zajednicama gde deluju članice ZLS i na nacionalnom nivou kroz veće uključivanje civilnog društva i građana u proces odlučivanja i rešavanja problema komunalnog otpada. Iznos granta je 2,95 miliona dinara, a predviđeno je da kampanja traje do kraja juna 2021.
Glavni cilj projekta je doprinos unapređenju javnih politika upravljanja komunalnim otpadom u lokalnim zajednicama gde deluju članice ZLS, ali i na nacionalnom nivou kroz veće uključivanje civilnog društva i građana u process odlučivanja i rešavanja problema komunalnog otpada. To će se omogućiti kroz veću informisanost javnosti o javnoj politici i praksi upravljanja komunalnim otpadom u lokalnoj zajednici u odabranim lokalnim zajednicama i na nacionalnom nivou. Takođe, potrebno je povećati i osposobljenost i motivaciju građana za učešće u odlučivanju o upravljanju komunalnim otpadom. Kako bi se to sprovelo u odabranim lokalnim zajednicama i na nacionalnom nivou, neophodno je uspostaviti saradnju sa ekološkim OCD i drugim subjektima upravljanja komunalnim otpadom. Zbog toga je važno podići kapacitete Zelene liste Srbije za delotvorno učešće i doprinos u odlučivanju o upravljanju komunalnim otpadom u lokalnim zajednicama gde deluju članice ZLS i na nacionalnom nivou.
Ciljnu grupu projekta predstavljaju svi građani, donosioci odluka, institucije, građanski sektor… U opisu projekta navodi se sledeće: „Građani će prisustvovati skupovima koje organizujemo, pratiće informacije koje objavljujemo putem elektronskih i pisanih glasila i društvenih mreža, učestvovaće u javnim raspravama koje će biti organizovane i gde će moći da iznesu svoje stavove, uzeće učešće u anketama, ličnim kontaktima i slično. Donosioce odluka ćemo motivisati da sami učestvuju u rešavanju problema, omogućiti im da lakše donose i sprovode odluke, učestvovaće u javnim raspravama koje će biti organizovane i gde će moći da iznesu svoje stavove, uzeće učešće u anketama, ličnim kontaktima i slično.
Građanski sektor, odnosno partnerske organizacije u lokalnim sredinama u kojoj deluju naše članice ćemo motivisati da učestvuju u stvaranju novih lokalnih ekoloških mreža od kojih će kasnije neke biti i zvanično primljene u Zelenu listu Srbije, učestvovaće u javnim raspravama koje će biti organizovane i gde će moći da iznesu svoje stavove.” Poseban akcenat biće stavljen na romsku populaciju, odnosno sakupljače sekundarnih sirovina. „U Gradu Leskovcu sakupljače sekundarnih sirovina motivisaćemo za sprovođenje aktivnosti kojima se donekle rešava njihov status, povećava bezbednost na radu. Takođe, i oni će učestvovati u javnim raspravama koje će biti organizovane i gde će moći da iznesu svoje stavove, uzeće učešće u anketama i biće sprovedeno minimum šest sastanaka sa članovima dva udruženja sakupljača sekundarnih sirovina u Leskovcu.”
Dosadašnji rezultati
Nakon prvih dvanaest meseci projekta, a ujedno kraja tekuće godine, pravo je vreme za podvlačenje crte i predstavljanje dosadašnjih rezultata ovoga projekta.
Najvažniji rezultati, ostvareni su već u prvoj godini sprovođenja projekta. Izrađen je Strateški plan Saveza Zelena lista Srbije, ojačani su kapaciteti mreže kroz organizaciju dva treninga za predstavnike članica mreže, pojačana je vidljivost i uticaj članica mreže organizovanjem konkretnih akcija promocije upravljanja otpadom, volonterskih akcija prikupljanja i selekcije otpada u svakoj sredini u kojoj deluju članice ZSL.
Mreža je ojačana razvojem svojih članica, pre svega na polju javnog zagovaranja, uspostavljena je redovna i funkcionalna komunikacija, prošireno je članstvo „Zelene liste Srbije” sa pet novih članica i unapređeni su kapaciteti udruženja za komunikaciju sa ciljnom grupom preko društvenih mreža. Pored toga, članice „Zelene liste Srbije” jasno su se pozicionirale kao organizacije koje prate upravljanje otpadom i postale su prepoznatljive, kako među donosiocima odluka i medijima, tako i široj javnosti. Zahvaljući lokalnim akcijama i treninzima koji su održani, unapređeni su kapaciteti svake organizacije-članice, privučeni novi volonteri, kao i brojni aktivisti.
Obzirom da je opšti cilj ACT projekta doprinos aktivnom građanskom društvu za dobrobit svih ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou, naš projekat je omogućio da doprinesemo povećanju informisanosti, osposobljenosti i motivaciji građana i naših partnerskih organizacija u svakoj lokalnoj sredini u kojoj deluju naše članice.
Iniciranjem procesa donošenja i realizacije novih dokumenata javne politike upravljanja komunalnim otpadom na lokalnom i nacionalnom nivou doprineli smo poboljšanju situacije životne sredine, a time i dobrobiti svih građana.
Izradom analiza o stanju upravljanja komunalnim otpadom i upoznavanjem javnosti sa njihovom sadržinom putem interneta, na tribinama građana, na sastancima ekoloških OCD partnera i preko medija postigli smo veću informisanost građana, podigli njihova znanja i njihovu motivaciju za učešće u odlučivanju o dokumentima ekološke politike upravljanja komunalnim otpadom i u praćenju njihovog sprovođenja. Korišćenjem anketa, fokus grupa, sastanaka sa građanima u njihovim naseljima, posebno na selu, radi utvrđivanja njihovih opredeljenja, zahteva, očekivanja i formiranjem zagovaračkih inicijativa i zahteva na osnovu toga doprineli smo posredno njihovom većem učešću i direktnom uticaju u procesu donošenja odluka.
Organizovanjem Hakatona postigli smo povezivanje savremenih IKT sa realizacijom upravljanja utpadom. Hakaton je kao centralni događaj ove jeseni privukao puno pažnje zainteresovanih građana, kako u našoj zemlji, tako i šire. „Sa jedne strane se nalaze zaljubljenici u prirodu koji svojim promišljanjem pokušavaju da nađu rešenja u oblastima kojima se bave korišćenjem novih tehnologija. Sa druge strane su IT stručnjaci koji pokušavaju da na osnovu predstavljene ideje osmisle najsvrsishodniji način kako da se ideja realizuje korišćenjem novih tehnologija koje stoje na raspolaganju te da preporuče eksperte koji mogu doprineti da ideje budu konkretizovane kroz izradu softverskog paketa.“ istakao je Jovan Kocevski, jedan od idejnih tvoraca Hakatona koji je organizovan od 5. do 7. novembra na Zoom platformi, a na kome je učestvovalo ukupno 15 ekipa iz zemlje i inostranstva.
Smatramo da rešavanje problema komunalnog otpada treba da prevaziđe tradicionalni koncept zasnovan na deponijama i da u narednom periodu bude usmereno na smanjivanje količine otpada a pre svega na selekciju otpada i reciklažu, i na kraju bezbedno deponovanje preostalog otpada koji se ne može reciklirati ili na drugi način uništiti. Novi dokumenti na lokalnom i nacionalnom nivou moraju obezbediti primenu evropskih ekoloških standarda ali pre svega imati u vidu potrebe i mogućnosti građana a posebno moraju obezbediti učešće građana i OCD kao zainteresovanih strana u procesu njihovog utvrđivanja i realizacije, a nova praksa upravljanja komunalnim otpadom treba da bude unapređena povezivanjem sa mogućnostima savremenih informativno komunikacionih tehnologija.
Sa takvim uverenjima nastavljamo i u 2022. godini, radujemo se novoj godini, nadamo novim uspesima u borbi za očuvanje životne sredine, a čitaocima Eko lista želimo srećne novogodišnje i božićne praznike, zdravu životnu sredinu i čistije okruženje.
Marko Vukomanović

INFO O PROJEKTU „OPLANETI SE”
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, u toku 2021. i 2022. godine, u okviru programa „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansira projekat mreže ekoloških organizacija Zelena lista Srbije pod nazivom „Oplaneti se”. Opšti cilj ACT projekta je doprinos aktivnom građanskom društvu za dobrobit svih ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou. Naglasak je na što većem uključivanju građana, u svim fazama javnog zagovaranja, sa ciljem veće participacije građana u procesima donošenja odluka.
Kroz projekat „Oplaneti se” vrši se izrada analiza stanja i sprovođenja postojećih ekoloških politika, utvrđuju se stavovi građana putem anketa i fokus grupa, izradjuju se strategija zagovaranja i pokretanje zagovaračkih inicijativa u kontekstu donošenja novih javnih politika upravljanja komunalnim otpadom. Takođe se doprinosi definisanju novih lokalnih ekoloških politika upravljanja otpadom, informisanju, osposobljavanju i motivisanju OCD i građana da učestvuju u rešavanju problema i upravljanju komunalnim otpadom.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *