Ekologija, Projekti, Zelena lista Srbije

„Oplaneti se! Zeleni karavan se nastavlja” u Trsteniku

Savez ekoloških organizacija „Zelena lista Srbije” (ZLS) realizuje projekat „Oplaneti se! Zeleni karavan se nastavlja” u okviru programa Eko-sistem, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska. Zeleni karavan se od 21. do 23. oktobra zaustavio u Trsteniku gde je EP „Moravski orašak” kao dobar domaćin dočekao predstavnike članica ZLS i za svoje goste i sugrađane pripremio sadržajni program.
U Opštini Trstenik dešavaju se pozitivne promene u oblasti upravljanja otpadom. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine rekultivisano je dve trećine lokalne deponije „Osaonica” i jedna trećina pretvorena je u sanitarnu kasetu koja je puštena u rad u julu mesecu. U junu mesecu Opština Trstenik je otpočela izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom (LPUO) za period 2023-2032. godinu.
Pre početka izrade LPUO formiran je radni tim sastavljen od predstavnika svih relevantnih institucija za kreiranje i sprovođenje plana koji imaju interes za održivo korišćenje lokalnih usluga. U radni tim ušao je i predstavnik EP „Moravski orašak”. Radni tim je marljivo radio i zainteresovanim građanima su dostavljane informacije putem saopštenja na opštinskom sajtu i prilozima na lokalnoj televiziji. Stavovi građana o problemima upravljanja otpadom ispitani su kroz anketu.
Za članice ZLS, učesnike radnog tima i predstavnike iz opštine Vrnjačka Banja i Kraljeva i Regionalnog preduzeća za upravljanje otpdom Kraljevo održana je 21. oktobra u Većnici Narodnog univerziteta Javna prezentacija nacrta Loklanog plana upravljanja otpadom opštine Trstenik za period 2023-2032.
Gordana Rodić, jedna od učesnica izrade LPUO opštine Trstenik za period od 2020. do 2030. prezentovala je ex/post analizu prethodnog plana. Istakla je da je plan bio dosta realan i da je većina ciljeva dostignuta. Opština Trstenik je u periodu važenja prethodnog LPUO donela neophodne odluke u upravljanju otpadom, povećala pokrivenost organizovanim prikupljanjem otpada od 60 do 97 odsto, rekultivisala nesanitarnu deponiju i sada ima u regionu najbolje rešenje za odlaganje otpada. Rađeno je na jačanju ekološke svesti podrškom neformalnom obrazovanju i informisanju. Opština je u prethodnom planu definisala i izgradnju reciklažnog centra za koji je 2012. godine potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu životne sredine, ali je spletom okolnosti taj ugovor ostao nerealizovan. U periodu važenja prethodnog LPUO i trenutno prikuplja se mešani otpad po principu „od kuće do kuće” i sav prikupljeni otpad odvozi se na lokalnu deponiju. Postavljeni cilj za primarnu selekciju nije ispunjen. Ispred Opštine Trstenik se postavljaju izazovi da u toku važenja novog LPUO od 2023-2032:
● Očuva postignute rezultate u upravljanju otpadom;
● Smanji količinu otpada koja će se deponovati u sanitarnu kasetu, a kasnije u Regionalni centar za upravljanje otpadom Kraljevo;
● Opština Trstenik bez divljih deponija.
U svim strateškim dokumentima navode se neophodna oprema, infrastrukturni radovi, a ne obraća se dovoljno pažnje da su za sve potreban dovoljan broj kompetentnog i motivisanog osoblja u komunalnom preduzeću i lokalnoj samoupravi koje će sprovoditi planirane aktivnosti.
Priređivač LPUO , Igor Jezdimirović iz „Inženjera zaštite životne sredine”, prezentovao je akcioni plan LPUO za period od 2023-2032 godine.
Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Trstenik za period 2023-2032. godine zasniva se na uspostavljanju koncepta integralnog upravljanja otpadom, implementaciji održivog sistema koji će imati minimalni štetni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi uz racionalno korišćenje resursa iz otpada. On oslikava specifičnosti opštine Trstenik i obavezu lokalne samouprave da sprovodi javnu politiku u ovoj oblasti usklađenu sa zakonskim propisima Republike Srbije.
Predloženi LPUO usklađen je sa Programom upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022-2031. godine i Akcionim planom za period 2022-2024. godine, jer u tim dokumentima su definisane mere i aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom koje su obavezujuće za lokalnu samoupravu i koje je RS spremna da finansira i/ili sufinasira. U nacionalnom programu je definisano da opština Trstenik pristupa Regionalnom centru za upravljanje otpadom Kraljevo.
Koncept upravljanja otpadom definisan u LPUO za opštinu Trstenik obuhvata sledeće komponente:
● Obuhvat stanovništva organizovanim prikupljanjem otpada 100%;
● Primarna separacija komunalnog otpada na mestu stvaranja na dve frakcije: reciklabilan i nesortiran otpad uz sukcesivnu nabavku posuda za prikupljanje i vozila za odvoženje i zapošljavanje odgovarajuće radne snage;
● Izgradnja i opremanje reciklažnog centra-centra za sakupljanje otpada na opredeljenoj lokaciji koji će da sadrži liniju za sekundarnu separaciju za reciklabilni otpad i prostor za odlaganje posebnih tokova otpada ( opasan otpad ) iz domaćinstva;
● Izgradnja kompostane na opredeljenoj lokaciji za kompostiranje zelenog otpada sa javnih površina i gradske pijace;
● Uvođenje pilot programa kućnog kompostiranja u zoni individualnog stanovanja i edukacija seoskog stanovništva o upotrebi biomase kao goriva i organskog đubriva;
● Organizovanje periodičnih kampanja za prikupljanje posebnih tokova otpada ( kabasti otpad, električni i elektronski otpad, staklo, folije od plastenika i creva za polivanje…)
● Održavanje sanitarne kasete na gradskoj deponiji da u potpunosti ispunjava tehničke i tehnološke standarde;
● Sanacija i rekultivacija postojećih nesanitarnih (divljih) deponija;
● Pripreme za prelazak na regionalni sistem upravljanja otpadom-Pristupanje regionalnom centru za upravljanje otpadom u Kraljevo;
● Kontinuirano informisanje i edukacija građana opštine Trstenik o novinama u javnoj politici za upravljanje otpadom definisanoj u LPUO.
Akcion plan sadrži i specifikaciju neohodne opreme za ostvarenje ciljeva, procenjenu vrednost koja je vrlo diskutabilana zbog stalnih promena cena i kursa evra.
LPUO predviđena je nabavka opreme za prikupljanje, transport, tretman i deponovanje otpada. Preduzeće „Vladeks d.d.o.” iz Velike Drenove ima čitavu lepezu komunalnih vozila i linija za selektiranje otpada. Predstavnici firme, Nikola Ristić i Vladimir Milojević, su učesnicima skupa predstavili svoju liniju za separaciju mešanog komunanog otpada koja je zanimljiva za regionalni centar i koja se može pojednostaviti ako se separira samo suva frakcija otpada. Posebno interesovanje izazavao je modularni sistem za upravljanje otpadom koji je već našao primenu u velikim gradovima.
Moderatorka skupa, Danica Batoćanin uspešno je usmeravala diskusiju učesnika sa velikim brojem pitanja. Predstavnik grada Kraljeva je obavestio da i grad Kraljevo otpočinje izradu svog LPUO u novembru mesecu, a predstavnica opštine Vrnjačka Banja da će ova opština to uraditi u toku 2023. godine nakon sprovođenja postupka javne nabavke. Dogovoreno je da se planira i izrada Regionalnog plana za upravljanje otpadom za region Kraljevo u 2023. godini.
Vladan Aleksić, upravnik u JKSP „Komstan” za upravljanje otpadom nije želeo da održi prezentaciju o sanitarnoj kaseti u sali, već je učesnike pozvao da organizovano posete lokalnu deponiju „Osaonica” gde su se na licu mesta upoznali sa završenim radovima.

POSETA LOKALNOJ DEPONIJI „OSAONICA”
Odlaganje komunalnog otpada sprovodi se na lokalnoj deponiji „Osonica”. Površina deponije iznosi oko 7,5 ha. Locirana je na oko 3000 m od centra grada. Deponija je u izuzetno povoljnom geografskom okruženju, ograđena je, ima pristupni asfaltirani put, rampu za istresanje i odgovarajuću mehanizaciju za održavanje. Otpad se razastire i prekriva građevinskim šutom i zemljom debljine 25 do 30 cm. Na deponiji postoje biotrnovi za odvođenje oslobođenih gasova i sistem za odvođenje procednih voda.
Deponija je izgrađena po projektnoj dokumentaciji iz 1989. godine i bila je jedna od četiri najbolje u nekadašnjoj Jugoslaviji. Međutim, novi standardi zahtevali su sanaciju i rekultivaciju deponije. U septembru 2019. godine urađen je idejni projekat sanacije, remedijacije i zatvaranja deponije na koji je pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva.
Projektom sanacije iz 2019. godine predviđeno je da se deponija koristi u narednih pet godina, nakon čega bi se vršilo prekrivanje geotekstilom i prešlo u Regionalni centar za upravljanje otpadom u Kraljevu. Trenutno je sanirano i rekultivisano 65% deponijskog prostora i formirana je sanitarna kaseta koja će biti u upotrebi do otvaranja regionalne deponije.
Na lokalnoj deponiji je instalirano postrojenje modularnog tipa čija je namena korišćenje deponijskog gasa u cilju dobijanja električne energije za prečišćavanje procednih voda putem reverzne osmoze. Postrojenje je pušteno u rad 19. avgusta 2022.
Posetioci deponije, od kojih su pojedinci i profesionalci u oblasti upravljanja otpadom, nisu krili svoje zadovoljstvo kako je deponija uređena i još jednom je istaknuta potreba da se vrši primarana selekcija otpada da bi se sanitarna kaseta što duže bila u funkciji.

Obuka novih članova Zelene liste Srbije
U prelepom prostoru Kluba omladine Trstenika u okviru projekta „Oplaneti se! Zeleni karavan se nastavlja”, 21. i 22. oktobra održana je planirana obuka za predstavnike novoprimljenih članica ZLS i mladih iz Trstenika koji su zainteresovani da postanu članovi EP „Moravski orašak”. Obuku je vodila Gordana Rodić, predsednica udruženja i sadržajno je bila podeljena na dva dela. U prvom delu su se pojedini prisutni podsetili, a većina upoznala sa početkom rada ZLS u kampanjama „Oplaneti se!Uklonimo deponije“ i „Oplaneti se! Recikliraj!“. Prisutni su se upoznali kako su se menjale metode delovanja ZLS od organizoavnja ekoloških akcija čišćenja prostora do javnog zagovaranja kod donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou za donošenje i sprovođenje donetih odluka i neprestanom radu na podizanju kapaciteta članica u skladu sa novim zakonsklim propisima, interesima građana i novim tehnologijma. Drugi deo obuke odnosio se na temu kojom se bavi ZLS, a to je upravljanje otpadom i njegova veza sa zelenom agendom i cirkularnom ekonomijom. U prezentaciji „Zelena agenda-cirkularna ekonomija-izazovi za lokalnu zajednicu i mlade“ iznete su mogućnosti za nova zelena radna mesta koje stvara cirkularna ekonomija i istaknut značaj pravilnog upravljanja otpadom kao polaznom osnovom za cirkularnu ekonomiju.

INFO – Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta I početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo.Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora,Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora, „Timočki klub” iz Knjaževca, „Centar za decu i omladinu” iz VrnjačkeBanje, Planinarsko-ekološko udruženje „Ras” iz Novog Pazara, „Građanska čitaonica Evropa” iz Bora i „Evropski pokret u Srbiji – Valjevo” iz Valjeva.

Web stranica SEU „Zelena lista Srbije” nalazi se na adresi:
www.oplanetise.com
Više o programu EKO-SISTEM na linku:
ekosistem.mis.org.rs

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *