Projekti, Zelena lista Srbije

Oplaneti se: Zeleni karavan

Kao neformalna mreža lokalnih ekoloških organizacija Zelena lista Srbije osnovana je 2007. godine. Članice su se okupile krajem 2007. godine u okviru razvojnog programa Balkanskog fonda za lokalne inicijative, današnje Trag fondacije. Nakon nekoliko uspešnih zajedničkih projekata i želje da svoj rad unaprede članice su se složile da se i formalno registruje Savez ekoloških udruženja “ZELENA LISTA SRBIJE” Savez je formalizovan 2015. godine, na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, energetike i rada sa decom i mladima. Trenutno sedište Saveza je u Raškoj.
Sada već davne 2015. godine Savez je brojao devet članica, koje dolaze iz različitih krajeva zemlje, da bi se od tada, pa sve do 2021. godine Savezu priključilo se dve nove članice. Ove godine, naša Zelena lista Srbije je bogatija za pet novih članica, pa već sada možemo slobodno reći da je 2021. godina, uspešna godine, ne samo zbog dva velika granta koje sprovodi, već zbog toga što se naša porodica uvećala za nove organizacije članice koje nam dolaze iz Novog Pazara, Bora, Knjaževca, Valjeva i Vrnjačke Banje.
Zahvaljujući programu EKO-SISTEM koji je nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije do sada smo uspeli da održimo nekoliko bitnih treninga u Gradu Boru, a koji su se odnosili na strateško planiranje i javno zagovaranje, povećali broj članica Saveza, a na dobrom smo putu i da usvojimo novi Strateški plan ZLS.
„Oplaneti se: Zeleni karavan” je projekat mreže Zelena lista Srbije (ZLS), nastao s ciljem da ostvari doprinos pokrenutim reformama u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, u skladu sa evropskim standardima u oblastima upravljanja otpadom i konceptom cirkularne i zelene ekonomije. Kroz ovaj projekat, biće ojačani programski, organizacioni i edukativni kapaciteti mreže Zelena lista Srbije, kao i njena vidljivost u lokalnim i nacionalnim okvirima. Takođe, stimulisaće se veće učešće članica mreže u utvrđivanju i praćenju realizacije javnih politika upravljanja otpadom. „Oplaneti se: Zeleni karavan” fokusiraće se na proširenje mreže Zelena lista Srbije kroz prijem novih članica, izradu i usvajanje novog strateškog plana ZLS i obuku saradnika ZLS za monitoring stanja zaštite životne sredine uz poseban osvrt na ulogu OCD u tom procesu. Biće sprovedena analiza realizacije javnih politika upravljanja otpadom u lokalnim sredinama, a mreža će organizovati i nacionalnu raspravu o cirkularnoj ekonomiji. Aktivnosti će biti praćene i kampanjom usmerenom na građane. Partnerske organizacije na projektu su: Centar za održivu budućnost „Zelena zona“, Inženjeri zaštite životne sredine, Eko-klub „Zeleni putokazi“, Ekološki pokret „Moravski orašak“, Odred izviđača „Zavičaj 1903“, Porečje-Vučje, Zeleni krug, Zeleni ključ, Udruženje građana „Village“ i Društvo mladih istraživača „Bor“.
Prvog radnog dana na treningu javnog zagovaranja obrađene su dve teme – Pojam javnog zagovaranja i bliski koncepti i Tema/problem javnog zagovaranja. Kroz „moždanu oluju“, učesnici/e su izneli/e svoje asocijacije na pojam javno zagovaranje. Upućeni su u termine kojima se ovaj pojam označava u našem i jezicima drugih zemalja. Učesnici i učesnice su upoznati sa ključnim rečima ali i koracima u procesu javnog zastupanja. Objašnjeni su nivoi i vrste zagovaranja. Bliže su objašnjeni i ishodi/rezultati javnog zastupanja. Istaknuto je da je javno zastupanje način rada zasnovan na pravima ljudi, a ne na potrebama.
Posebno je istaknuta veza javnog zagovaranja i rodnih politika, istaknut je značaj da se kroz sve korake javnog zagovaranja proţima rodna zastupljenost i da posebno moramo voditi računa o rodnom aspektu u planiranju i realizaciji kampanje javnog zagovaranja. Takođe, učesnici/ce seminara su se upoznali sa neophodnim preduslovima za realizaciju uspešnih kampanja javnog zastupanja. Kroz „moždanu oluju“ prepoznali su i napravili jasnu razliku između zastupanja za kreiranje javnih politika i zastupanja za implementaciju javnih politika. Na kraju su imali priliku da se upoznaju sa tehnikom „Zvona – The Bell“ koji predstavlja krivu uticaja na kreiranje i implementaciju javnih politika i sagledavanje položaja direktno ugroženih građana/ki u tim procesima.
Kroz intereaktivan input učesnici/ce su se podsetili ključnih preporuka za odabir teme i ključnih tehnika za analizu problema. Upoznati su se tehnikom drvo problema kao i sa tehnikom analitički trougao. Posebno je bilo značajno iskustvo organizacija Zeleni putokazi iz Raške, Inženjera životne sredine iz Novog Sada i organizacija iz Bora.
Drugog radnog dana obrađene su četiri teme – Ciljana publika, Strategija i učešće građana u procesu javno zagovaranja, Uticaj na donosioce odluka (lobiranje) u procesu javnog zagovaranja i Preduzimanje akcija nakon kampanje javnog zagovaranja. Učesnici I učesnice seminara su upoznati sa činiocima koji oblikuju strategiju javnog zagovaranja i ukazano je na devet ključnih koraka u strateškom razmišljanju. Nakon toga, učesnici seminara su upoznati sa značajem, izazovima ali I načinima uključivanja građana u kampanju javnog zagovaranja
Na treningu strateškog planiranja, učesnici su analizirali Strateški plan Zelene liste Srbije koji je istekao 2020. godine, ali su diskutovali i o predlogu novog Strateškog plana ZLS za period od 2022. do 2024. godine. Samo usvajanje Strateškog plana predviđeno je za sledeću Skupštinu Zelene liste Srbije koja će se održati u Trsteniku od 22. do 24. oktobra.
Pored Skupštine koja je planirana za gorepomenuti period, u Trsteniku će se sprovesti i obuka saradnika članica ZLS za monitoring stanja životne sredine i uloge OCD u zaštiti životne sredine. Obuka će biti od nemerljive korisiti za sve naše saradnike koji će se u budućnosti ozbiljniji baviti monitoringom i ulogom OCD u zaštiti Životne sredine.
Nove članice mreže, novi programski okvir i stečena znanja omogućuju šire područje delovanja mreže i njenih članica – od užeg područja upravljanja otpadom na šira područja cirkularne i zelene ekonomije. Obzirom na veliki broj dokumenata javne politike zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou, koji će u narednom periodu biti usvajane i dalje usaglašavane sa propisima EU, biće neophodno nastaviti proces jačanja sopstvenih kapaciteta na iskustvima ovog projekta i istovremeno širiti i produbljivati aktivnosti zagovaranja koristeći maksimalno novu metodologiju učešća OCD, građana i javnosti u procesima utvrđivanja javnih politika i odlučivanja o životnoj sredini. Postojeći kanali komunikacija ZLS – Ekolist, sajt i društvene mreže biće korišćeni i u narednim periodu za predstavljanje i promociju predloga OCD za unapređenje javnih politika zaštite životne sredine, posebno upravljanja otpadom.
Obzirom da je jedan od ciljeva projekta jačanje kapaciteta Zelene liste Srbije, ojačani kapaciteti mreže – nove članice, novi programski okvir, obučeni članovi i saradnici članica mreže – obezbediće uslove za postizanje većeg doprinosa ZLS u reformi zaštite životne sredine, posebno u oblastima upravljanja otpadom, cirkularne i zelene ekonomije, u kojima ZLS prevashodno deluje. Projekat će ostvariti nesumnjiv uticaj i na jačanje kapaciteta i pojedinačnih članica mreže, kroz njihovu veću vidljivost i uticaj u njihovim lokalnim sredinama. Uspešna realizacija ovog projekta jača reference ZLS za prijavu na nove konkurse i podršku drugih donatora u oblasti zaštite životne sredine.
Kroz različite aktivnosti projekta nastojaćemo da obezbedimo veće uključivanje žena u procese donošenja odluka o životnoj sredini i utvrđivanju javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti životne sredine, posebno u oblasti upravljanja otpadom, cirkularnoj i zelenoj ekonomiji. Nastojaćemo da ove javne politike budu u skladu sa potrebama žena i u skladu sa principima rodne ravnopravnosti uopšte.

Program EKO-SISTEM
Sam program EKO-SISTEM sprovodi se u periodu od 2020. do 2022. godine, a podržan je od strane Švedske. Kroz realizaciju programskih aktivnosti, želi da ubrza promene u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo umrežavanje. Istovremeno, program se fokusira na pokretanje neophodnih promena u stavovima ka zaštiti životne sredine i praksama građana, lokalnih vlasti i državnih institucija.
U procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU), Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene predstavlja čak jednu trećinu pravne tekovine EU i zahteva široke akcije i velika ulaganja. Uprkos obimu i značaju promena koje nas očekuju, o njima se malo zna i još manje govori. Organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave životnom sredinom imaju ključnu ulogu u nadgledanju i (pre)usmeravanju strateških pravaca Vlade Srbije u oblasti zaštite životne sredine. One predstavljaju most između institucija i građana i mogu da ostvare veliki uticaj na jačanje podrške reformama koje nas očekuju. EKO-SISTEM nastoji da poveže građane, organizacije civilnog društva i donosioce odluka. Zajedničkim naporima, oni će preuzimanjem i primenom propisa EU koji uređuju ovu oblast značajno doprineti unapređenju stanja životne sredine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *