Zelena ekonomija

Napredak u razvoju cirkularne ekonomije

Ball korporacija je objavila svoj sedmi dvogodišnji Izveštaj o održivom poslovanju ističući da je prioritet kompanije dugoročna održivost poslovanja i proizvoda sa ekološkog, društvenog i ekonomskog aspekta.
„Drago nam je što možemo da predstavimo napredak koji smo ostvarili i podelimo svoju viziju daljeg razvoja cirkularne ekonomije. Posvećenost Ball korporacije održivom poslovanju je pokretač transformacije i promena ne samo u našoj kompaniji, već i u celom sektoru”, naveo je Džon A. Hejs, predsedavajući Upravnog odbora, predsednik i generalni direktor Ball korporacije.
U izveštaju su detaljno izloženi rezultati koje je Ball ostvario kroz unapređenje ekološke održivosti svojih proizvoda i poslovanja, uključujući ambiciozne naučno zasnovane ciljeve smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte (SCIENCE BASED TARGETS), prelazak proizvodnje na obnovljive izvore energije u Severnoj Americi i Evropi, odgovornu nabavku sirovina na osnovu ASI sertifikata koji uvodi odgovorno upravljanje aluminijumom u EMEA region (Evropa, Bliski istok i Afrika) i uvođenje nagrađivane Ball aluminijumske čaše koja može neograničeno da se reciklira.
„Održivost je od suštinskog značaja za naš komercijalni rast”, izjavila je Kejtlin Pitr, direktorka prodaje i održivosti u Ball-u. „S obzirom na krizu sa ambalažnim otpadom, naši kupci i potrošači uviđaju da moramo da se prebacimo na pravu cirkularnu ekonomiju. Ball svojom alumijumskom ambalažom za piće koja može beskonačno da se reciklira obezbeđuje održivo rešenje za izazove sa kojima se naši kupci suočavaju i putokaz je za ceo sektor.”
Ball korporacija je izveštajem predstavila napredak na putu ka ostvarivanju ciljeva u oblasti održivosti, ali i istakla svoju ulogu u prelasku na realnu cirkularnu ekonomiju. Izložen je okvir na osnovu kojeg sektor može da primeni ambiciozan curkularan model, koji podrazumeva 100% sakupljanje ambalažnog otpada, produženu odgovornost proizvođača i unapređenje infrastrukture za sortiranje. Pored toga, u cilju praćenja sopstvenog napretka i usvajanja cirkularne ekonomije u sektoru pića, Ball je uveo novu komparativnu procenu životnog ciklusa (LCA) najzastupljenijih ambalažnih materijala za piće. Studija je između ostalog otkrila da je realna reciklaža ključni faktor kada je u pitanju uticaj na životnu sredinu i cirkularnost svih vrsta ambalažnog materijala.
Izveštaj takođe donosi sveobuhvatan pregled inicijativa kompanije, kao što su raznolikost i inkluzija, kao i napredak u oblasti četiri cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija na koje je kompanija fokusirana: odgovorna potrošnja i proizvodnja, borba sa klimatskim promenama, čista voda i partnerstvom do cilja. Ball će nastaviti da transparentno izveštava o napretku ka ostvarivanju ovih i svojih ciljeva u oblasti održivosti i posvećen je ubrzanoj primeni cirkularne ekonomije za bolju, održiviju planetu.
Za ceo izveštaj ili rezime, posetite https://www.ball.com/sustainability-reports.
***

O Ball korporaciji
Ball korporacija pruža inovativna, održiva aluminijumska ambalažna rešenja za kupce pića, hrane i proizvoda za domaćinstvo, kao i aero-kosmičke i druge tehnologije i usluge prvenstveno za u vladu Sjedinjenih Američkih Država. Ball korporacija i njeni ogranci zapošljavaju preko 18.300 ljudi širom sveta a u 2019. godini je ostvarena neto prodaja u vrednosti 11,5 milijardi dolara. Za više informacija, posetite http://www.ball.com ili se povežite sa nama na društvenim mrežama Facebook ili Twitter.

Izjave o budućnosti
Ovo saopštenje sadrži ,,izjave o budućnosti’’ koje se tiču budućih događaja i finansijskih rezultata. Termini kao što su ,,očekuje’’, ,,predviđa’’, ,,procenjuje’’ ,,smatra’’, ,,planira’’, ,,verovatno’’, ,,pozicionira” i slični izrazi obično određuju izjave o budućnosti, koje su uopšteno bilo koje izjave osim onih u kojima se iznose istorijske činjenice. Takve izjave se zasnivaju na trenutnim očekivanjima ili pogledima na budućnost i podložne su riziku i neizvesnosti, što može da dovede do toga stvarni rezultati ili događaji budu materijalno različiti od onih izraženih ili pretpostavljenih. Stoga se ne treba u potpunosti pouzdati u bilo kakve izjave o budućnosti i bilo kakve takve izjave treba posmatrati u vezi sa i okvalifikovati u celosti kao izjave upozorenja datim u nastavku. Kompanija nema nikakvu obavezu da javno ažurira ili revidira bilo koje izjave o budućnosti, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili na neki drugi način. Ključni faktori, rizici i neizvesnosti koji mogu dovesti do toga da se stvarni ishodi i rezultati razlikuju su nabrojani u dokumentima dostavljenim Komisiji za hartije od vrednosti, uključujući Prilog 99 u našem Formularu 10-K, koji su dostupni na našem sajtu i na adresi www.sec.gov. Dodatni faktori koji mogu uticati na: a) naše ambalažne segmente uključuju ograničenja i promene u kapacitetu, ponudi i potražnji za proizvodima, uključujući one usled širenja virusa i bolesti i borbe protiv toga; dostupnost/cenu sirovina i logistiku; konkurentsku ambalažu, cene i zamene; klimatske i vremenske promene; prilagođavanje uticaja i druge proizvodne promene, uključujući pokretanje novih postrojenja i linija; neuspeh u ostvarivanju sinergije, poboljšanja produktivnosti ili smanjenja troškova; obavezni depozit ili druge ograničavajuće zakone o ambalaži; konsolidaciju kupaca i dobavljača; neredovnost u snabdevanju električnom energijom ili lancu nabavke; potencijalna kašnjenja i tarife usled izlaska UK iz EU; promene u saradnji sa najvećim kupcima ili dobavljačima ili gubitak velikog kupca ili dobavljača; političku nestabilnost i sankcije; kontrolu deviznog toka; promene deviznog kursa ili poreskih stopa; i tarif, trgovinske ili druge vladine akcije, uključujući ograničenja poslovanja i kretanja u bilo kojoj zemlji ili teritoriji obuhvaćenoj robom koju proizvodimo mi ili naš lanac nabavke, uključujući uvozne sirovine, kao što su ona vezana za KOVID-19 i ona u skladu sa odeljkom 232 američkog Zakona o proširenju trgovine iz 1962. godine ili odeljkom 301 Zakona o trgovini iz 1974; b) naš aero-kosmički segment obuhvata finansiranje, odobravanje, dostupnost i zaradu od državnih i komercijalnih ugovora; i kašnjenja, produženja roka i tehničke neizvesnosti koje utiču na ugovore u ovom segmentu; c) kompaniju u celini obuhvata gorenavedeno i sledeće: obim u kom se pojavljuju i mogu da se iskoriste prilike vezane za održivost; promene u top menadžmentu, imenovanja i sposobnost privlačenja i zadržavanja obučene radne snage; regulatorne radnje ili pitanja, uključujući poreze, ekološku, zdravstvenu i bezbednost na radnom mestu, uključujući američku Agenciju za hranu i lekove (FDA) i druge radnje ili teme od javnog značaja koje utiču na proizvode u našoj ambalaži ili hemijske i druge supstance koje se koriste u sirovinama ili procesu proizvodnje; tehnološki razvoj i inovacije; sposobnost zaštite od sajber pretnji i uspeh IT inicijativa; sudske postupke; štrajkove; bolest; pandemiju; promene cene rada; stope povraćaja na aktivu definisanih penzionih planova kompanije; promene penzija; neizvesnosti u vezi sa geopolitičkim dešavanjima i državnom politikom u SAD i drugim zemljama, uključujući politiku, naredbe i postupke u vezi sa KOVIDOM-19, američke državne izbore, paket(e) pomoći, budžet, konfiskaciju i kreditna ograničenja; smanjen gotovinski tok; kamatne stope koje utiču na naša dugovanja; i uspešna ili neuspešna zajednička ulaganja, preuzimanja i povlačenje investicija i njihov uticaj na naše poslovne odnose, operativne rezultate i poslovanje uopšte.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *