Ekologija

Javno zastupanje zelenih politika

Javno zagovaranje je jedan niz planiranih aktivnosti, koje je zasnovano na vrednostima, kroz koje se usmerava pažnja zajednice na neki problem ili temu koja je bitna zajednici, radi postizanja nekih pozitivnih promena u toj zajednici. To je je i uticanje, odnosno usmeravanje donosioca odluka na odabir dobrog rešenja tog problema. S Markom Vukomanovićem, predsednikom Zelene liste Srbije, razgovaramo o tom vidu građanskog aktivizma u službi zaštite životne sredine.
– Postoji nekoliko vrsta zagovaranja, prvo je zagovaranje za ljude (kada neko zagovara nešto za određenu grupu ljudi), zagovaranje sa ljudima (kada se zajedno sa grupom ljudi koja je pogođena problem zagovara rešenje problema), kao i zagovanje od strane ljudi, koje praktično i ima najviše smisla (a to je direktno zagovaranje za rešavanje nekog problema od strane ljudi koji su pogođeni istim):
Javno zastupanje može doneti promene na tri različita strukturna nivoa:
● promena politike, pravila, zakona, procedura, odluka i tako dalje;
● promena sistema – u ovoj kategoriji promena prevazilazi usmerenost na jednu politiku ili zakon. Sam proces donošenja odluka se menja da bi bio jasniji i transparentniji, i da bi uključio veći broj građana. Proces donošenja odluka se menja radi povećanja odgovornosti donosilaca odluka pred građanima;
● demokratska promena – krajnja kategorija javnog zastupanja. Građani postaju svesni svojih prava i moći i koriste ih da bi uspešno učestvovali u procesima donošenja odluka.
„Javno zagovaranje je organizovan politički process vođen od strane ljudi, a kroz koji obični građani, posebno nepovlašćeni i marginalizovani, shvataju svoja prava i moć i koriste ih kako bi uspešno i jednako učestvovali u procesu donošenja odluka na svim nivoima sa namerom da uvedu sistemsku jednakost i pravdu i pozitivno utiču na kvalitet života ljudi”, rekao je Nader Tadros, People’s Advocacy.
Zeleno zagovaranje bi predstavljalo sve ovo, ali u svrhu, pre svega zaštite životne sredine. Recimo, zagovaranje da se promene određene javne politike u cilju zaštite životne sredine, odnosno da doprinesemo unapređenju javnih politika upravljanja komunalnim otpadom u lokalnim zajednicama gde deluju članice ZLS, upravo ono čime se Zelena lista Srbije upravo i bavi.

Zelena lista Srbije je jedna do deset mreža koja je podržana u okviru Poziva za javno zagovaranje mreža. Cilj ovog poziva jeste jačanje kapaciteta mreža OGD za javno zagovaranje na lokalnom i nacionalnom nivou i za veće uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. Možete li reći nešto više o ovom projektu? Kako je zamišljena njegova realizacija, koji su očekivani rezultati?
– ZLS je uz podršku ACT projekta pokrenula kampanju javnog zagovaranja pod nazivom Oplaneti se! koja, kroz izradu analiza stanja i sprovođenja postojećih ekoloških politika, utvrđivanja stavova građana putem anketa i fokus grupa, izrade strategija zagovaranja i pokretanje zagovaračkih inicijativa u kontekstu donošenja novih javnih politika upravljanja komunalnim otpadom kao konsultativnim sastancima sa partnerskim OCD, želi da doprinese definisanju novih lokalnih ekoloških politika i unapređenju nacionalne ekološke politike upravljanja otpadom, informisanju, osposobljavanju i motivisanju ekoloških OCD i posebno građana da učestvuju u odlučivanju o rešavanju problema i upravljanju komunalnim otpadom. Osnovno je da nove ekološke politike na lokalnom nivou ali i nacionalnom daju prednost selekciji i reciklaži otpada, kako bi se maksimalno smanjilo opterećivanje deponija i produžio njihov životni vek, a u proizvodne procese po principima cirkularne ekonomije vratili reciklirani materijali.
Ciljna grupa projekta: Svi građani, Donosioci odluka, Institucije, Građanski sektor i Romska populacija.
Građani će prisustvovati skupovima koje organizujemo, pratiće informacije koje objavljujemo putem elektronskih i pisanih glasila i društvenih mreža, učestvovaće u javnim raspravama koje će biti organizovane i gde će moći da iznesu svoje stavove, uzeće učešće u anketama, ličnim kontaktima i slično.
Donosioce odluka ćemo motivisati da sami učestvuju u rešavanju problema, omogućiti im da lakše donose i sprovode odluke, učestvovaće u javnim raspravama koje će biti organizovane i gde će moći da iznesu svoje stavove, uzeće učešće u anketama, ličnim kontaktima i slično.
Građanski sektor, odnosno partnerske organizacije u lokalnim sredinama u kojoj deluju naše članice ćemo motivisati da učestvuju u stvaranju novih lokalnih ekoloških mreža od kojih će kasnije neke biti i zvanično primljene u Zelenu listu Srbije, učestvovaće u javnim raspravama koje će biti organizovane i gde će moći da iznesu svoje stavove.
Romsku populaciju, odnosno sakupljače sekundarnih sirovina u Gradu Leskovcu ćemo motivisati za sprovođenje aktivnosti kojima se donekle rešava njihov status, povećava bezbednost na radu. Takođe će i oni učestvovati u javnim raspravama koje će biti organizovane i gde će moći da iznesu svoje stavove, uzeće učešće u anketama i biće sprovedeno minimum šest sastanaka sa članovima dva udruženja sakupljača sekundarnih sirovina u Leskovcu.
Očekivani rezultati:
1. Informacije o stanju upravljanja komunalnim otpadom, javnim politikama i ekološkim standardima pojašnjene i predstavljene javnosti – u 18 brojeva novina i elektronskog glasila Eko list biće objavljeno najmanje 18 tekstova o
projektu, najmanje 200 priloga na sajtu i društvenim mrežama, koje će videti minimum 100.000 korisnika društvenih mreža.
2. Unapređena znanja predstavnika subjekata upravljanja otpadom i građana – uspešn realizovane analize, ankete, fokus grupe, seminari, tribine i sl.
3. Unapređena saradnja i uspostavljeni partnerski odnosi organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i drugih subjekata u upravljanju komunalnim otpadom – uspešno realizovani sastanci sa OCD, formiranje lokalnih ekoloških mreža, sastanci sa predstavnicima lokalne samouprave i sl.
4. Zelena lista Srbije, članice i partnerske organizacije civilnog društva osnažene da učestvuju u procesima donošenja odluka o upravljanju komunalnim otpadom – 100% članica osnaženo

Koje su faze projekta, i ako možete da kažete nešto više o seminaru? Ko je sve učestvovao i koje su najzanimljivije tačke?
– Pripremne aktivnosti na realizaciji ovog projekta su u završnoj fazi. Što se tiče rezultata, neki od njih su već i realizovani, mesecima ranije nego što je planirano. Konkretno u Leskovcu, jedan član Udruženja „Porečje” iz Vučja, kao predstavnik civilnog sektora, aktivno uključen u izradi lokalnog plana upravljnja otpadom za grad Leskovac od 2020. do 2025. godine, što nas posebno raduje.
Što se seminara tiče, u pitanju je osnovni trening za javno zagovaranje koji je organizovan od 9. do 11. marta, u trajanju od po tri do četiri sata dnevno, na kome su polaznici učili neke osnovne stvari u javnom zagovaranju i bliskom konceptima, o ishodima javnog zagovaranja, koracima u samom procesu zagovaranja i definisanju tema i problema. Moram da napomenem da je planiran i napredni trenig o javnom zagovaranju kroz koji će proći članovi svih organizacija članica mreža koje su podržane kroz ACT projekat.
Meni je trening izuzetno značio, jer u prošlosti nisam imao prilike da se bavim ovom tematikom. Dosta mi je jasnija čitava materija javnog zagovaranja i sasvim sigurno ću proći i napredni trening, koji će mi pomoći da dam vredan doprinos u sprovođenju aktivnosti na našem projektu javnog zagovaranja „Oplaneti se!”.
Ekipa eEkolista
Photo by Dylan Gillis on Unsplash

O ACT PROJEKTU
Projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” osmišljen je kao četvorogodišnja podrška OGD u Republici Srbiji u prevazilaženju izazova u vezi sa aktivizmom građanskog društva u Srbiji. Donator projekta je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementacioni partneri su HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative iz Beograda. Opšti cilj ACT projekta je da doprinese aktivnom građanskom društvu za dobrobit svih ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou.
Kroz četiri različite grant šeme i osam pratećih javnih poziva u periodu od 2019. do 2023. godine, ACT pruža ciljanu podršku organizacijama građanskog društva na nacionalnom i lokalnom nivou, za njihov organizacioni razvoj i finansijsku održivost, kao i za jačanje odnosa sa građanima i kapaciteta za umrežavanje. Sve podržane grantove, prati paralelni Program obuke i mentorstva prilagođen pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD, a koji se finansira nezavisno od samog granta kroz aktuelni budžet ACT projekta.

Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta i početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo…
Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora, Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, Ekološki pokret „Bela breza” iz Kruševca, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora.
Linkove prema internet stranicama članica ZLS potražite na logoima koji se nalaze u dnu strane.

WEB
Internet prezentacija donatora nalazi se na ovoj adresi.
Grantovi za javno zagovaranje mreža OGD predstavljeni su na ovoj adresi.
Internet stranica Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” nalazi se na internet adresi:
http://www.oplanetise.com/

 

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *