Projekti, Zelena lista Srbije

Fokus na umrežavanju u narednom periodu

Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je januara 2021. godine, uz podršku Projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT), pokrenula kampanju javnog zagovaranja pod nazivom „Oplaneti se!”. Kroz izradu analiza stanja i sprovođenja postojećih ekoloških politika, utvrđivanja stavova građana putem anketa i fokus grupa, izrade strategija zagovaranja i pokretanje zagovaračkih inicijativa u kontekstu donošenja novih javnih politika upravljanja komunalnim otpadom, kao i konsutativnim sastancima sa partnerskim organizacijama civilnog društva (OCD), ZLS želi da doprinese definisanju novih lokalnih ekoloških politika i unapređenju nacionalne ekološke politike upravljanja otpadom, informisanju, osposobljavanju i motivisanju ekoloških OCD i posebno građana da učestvuju u odlučivanju o rešavanju problema i upravljanju komunalnim otpadom. Osnovno je da nove ekološke politike na lokalnom nivou, ali i nacionalnom daju prednost selekciji i reciklaži otpada, kako bi se smanjilo opterećivanje deponija i produžio njihov životni vek, a u proizvodne procese po principima cirkularne ekonomije vratili reciklirani materijali.
Uzimajući u obzir činjenicu da je skoro čitav tok ACT projekta protekao u usovima globalne pandemije COVID 19, do sada nije bilo prilike za okupljanje srodnih mreža i razmenu iskustava većeg broja organizacija iz različitih sektora u kojima deluju podržane mreže. Prva prilika za susret uživo između podržanih mreža i predstavnika ACT projekta bio je u Nišu, poslednjeg dana marta i prvog dana aprila. Učesnici dvodnevne radionice za mreže su imali prilike za neformalne razgovore, ali i učenje i razmenu iskustava kroz radioničarski rad. Sve mreže su dobile priliku da predstave svoje projekte i svoje mreže u vidu kratkih priča o istima.
Ispred ACT-a učesnicima se obratio Jens Engeli, međunarodni tim lider ACT-a i regionalni direktor Helvetasa za Istočnu Evropu, kao i Gorana Radovanović, nacionalna tim liderka ACT projekta. Savez ekoloških organizacija „Zelena lista Srbije”, kao i projekat „Oplaneti se: Zelena lista za zeleni dijalog” predstavio je predsednik Saveza, Marko Vukomanović. U radioničarskom radu su ispred Zelene liste Srbije učestvovali još i Dragan Ranđelović iz Bora i Olivera Milošević iz Niša.
Pored predstavljanja projekata i mreža, održane su radionice o javnom zagovaranju, izvršena je analiza iskustava mreža, načinjeni su uvidi o programu izgradnje kapaciteta koji je sproveden tokom implelemtnacije projekata i kreirane završne napomene, zaključci i preporuke za dalje. Pored članova ACT tima radionice su facilitirali i predstavnici TRAG fondacije.
Sledeće druženje je već zakazano, i to u Beogradu od 1. do 3. juna kroz Konferenciju „Dani ACT zajednice” koja je namenjena svim organizacijama koje su direktno ili indirektno podržane u okviru ACT projekta. Dani ACT zajednice biće jedinstvena prilika za susrete, razmenu iskustva i umrežavanje svih organizacija koje čine ACT ekipu. Sa skoro 200 direktno i indirektno podržanih organizacija, kroz šest grant šema i preko 100 grantova, ACT projekat okupio je značajan deo civilnog društva kojima se kroz dvodnevnu konferenciju pružaju dodatne mogućnosti za unapređenje saradnje.
Obzirom da je opšti cilj ACT projekta doprinos aktivnom građanskom društvu za dobrobit svih ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou, naš projekat je omogućio da doprinesemo povećanju informisanosti, osposobljenosti i motivaciji građana, ali i naših partnerskih organizacija u svakoj lokalnoj sredini u kojoj deluju naše članice iniciranjem procesa donošenja i realizacije novih dokumenata javne politike upravljanja komunalnim otpadom na lokalnom i nacionalnom nivou doprineli smo poboljšanju situacije životne sredine, a time i dobrobiti svih građana. Izradom analiza o stanju upravljanja komunalnim otpadom i upoznavanjem javnosti sa njihovom sadržinom putem interneta, na tribinama građana, na sastancima ekoloških OCD partnera i preko medija postigli smo veću informisanost građana, podigli njihova znanja i njihovu motivaciju za učešće u odlučivanju o dokumentima ekološke politike upravljanja komunalnim otpadom i u praćenju njihovog sprovođenja. Korišćenjem anketa, fokus grupa, sastanaka sa građanima u njihovim naseljima, posebno na selu, radi utvrđivanja njihovih opredeljenja, zahteva, očekivanja i formiranjem zagovaračkih inicijativa i zahteva na osnovu toga doprineli smo posredno njihovom većem učešću i direktnom uticaju u procesu donošenja odluka.
April mesec je rezervisan i za obeležavanje Dana planete Zemlje, koji je obeležen u Medija centru u Boru. Na skupu se razgovaralo o realizaciji više projekata koji se odnose na zaštitu vazduha, upravljanje otpadom i primenu ciljeva održivog razvoja u planu razvoja grada Bora. Namera organizatora tribine bila je da informiše i motiviše građane, da javnost uključi u proceduru uobličavanja dokumenata javne politike u oblasti ekologije.
Smatramo da rešavanje problema komunalnog otpada treba da prevaziđe tradicionalni koncept zasnovan na deponijama i da u narednom periodu bude usmereno na smanjivanje količine otpada a pre svega na selekciju otpada i reciklažu, i na kraju bezbedno deponovanje preostalog otpada koji se ne može reciklirati ili na drugi način uništiti. Novi dokumenti na lokalnom i nacionalnom nivou moraju obezbediti primenu evropskih ekoloških standarda ali pre svega imati u vidu potrebe i mogućnosti građana a posebno moraju obezbediti učešće građana i OCD kao zainteresovanih strana u procesu njihovog utvrđivanja i realizacije, a nova praksa upravljanja komunalnim otpadom treba da bude unapređena povezivanjem sa mogućnostima savremenih informativno komunikacionih tehnologija.

O ACT PROJEKTU
Projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” osmišljen je kao četvorogodišnja podrška OGD u Republici Srbiji u prevazilaženju izazova u vezi sa aktivizmom građanskog društva u Srbiji. Donator projekta je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementacioni partneri su HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative iz Beograda. Opšti cilj ACT projekta je da doprinese aktivnom građanskom društvu za dobrobit svih ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou.
Kroz četiri različite grant šeme i osam pratećih javnih poziva u periodu od 2019. do 2023. godine, ACT pruža ciljanu podršku organizacijama građanskog društva na nacionalnom i lokalnom nivou, za njihov organizacioni razvoj i finansijsku održivost, kao i za jačanje odnosa sa građanima i kapaciteta za umrežavanje. Sve podržane grantove, prati paralelni Program obuke i mentorstva prilagođen pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD, a koji se finansira nezavisno od samog granta kroz aktuelni budžet ACT projekta.

Info – Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta i početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo…
Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora, Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, Ekološki pokret „Bela breza” iz Kruševca, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora.
Linkove prema internet stranicama članica ZLS potražite na logoima koji se nalaze u dnu strane.
Internet stranica Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” nalazi se na internet adresi:
http://www.oplanetise.com/

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *