Zelena lista Srbije

Finiš projekta „Oplaneti se! Zeleni karavan se nastavlja”

Projekat „Oplaneti se: Zeleni karavan se nastavlja” Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” realizovan je u okviru programa EKO-SISTEM i bio je svojevrstan nastavak prošlogodišnjeg projekta „Oplaneti se: Zeleni karavan”. Program EKO-SISTEM nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program sprovode Mladi istraživači Srbije u periodu od 2020. do 2022. godine, a podržava Švedska. Partneri na projektu Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” su Društvo mladih istraživača iz Bora, Village iz Bora, Moravski orašak iz Trstenika i Eko klub Zeleni putokazi iz Raške.
Opis problema projekta
Nastavak reforme sistema zaštite životne sredine u Srbiji na osnovu pravnih tekovina EU i dalje se odvija izrazito neravnomerno i sa još uvek nedovoljnim rezultatima. Posebno se sporo u javne politike zaštite životne sredine ugrađuju novi koncepti cirkularne i zelene ekonomije kao i odgovarajući ciljevi održivog razvoja. Doprinos civilnog društva i građana pri tom i dalje nije dovoljan jer civilno društvo ni građani nemaju dovoljno kapaciteta, niti im do sada razvijene procedure pružaju veću mogućnost za uticaj na odlučivanje o životnoj sredini i potencijalno veći doprinos reformi sistema zaštite životne sredina kako na nacionalnom, a još više na lokalnom nivou.
Zelenoj listi Srbije i njenim članicama su posebno značajni problemi i javne politike upravljanja komunalnim otpadom kao i nove inicijative koje se javljaju u razvoju cirkularne i zelene ekonomije i realizaciji ciljeva održivog razvoja u oblasti životne sredine. Uzroci ovih problema su mnogostruki, a pre svega se nalaze u sporom definisanju i neefikasnom sprovođenju nacionalne i lokalnih javnih politika, sporom prilagođavanju propisima EU, nedostatku finansijskih sredstava za infrastrukturu upravljanja otpadom, neosposobljenosti JLS i komunalnih preduzeća, niskoj ekološkoj svesti stanovništva i dr., dok su posledice zagađenje životne sredine i negativan uticaj na zdravlje, degradacija prostora i ekonomske štete zbog male reciklaže i dr.
U Republici Srbiji ne postoji sistematski organizovano odvojeno sakupljanje, sortiranje i reciklaža komunalnog otpada. Na osnovu izveštaja Agencije za životnu sredinu komunalni otpad čini oko 21% ukupne količine otpada. Oko 60% komunalnog otpada predstavlja frakcije koje se mogu reciklirati a s druge strane trenutna stopa reciklaže komunalnog otpada iznosi oko 3%, na osnovu dostavljenih podataka o upravljanju otpadom.Usluga sakupljanja otpada nije dostupna većem delu stanovništva. Sakupljanje je prvenstveno organizovano u urbanim sredinama, dok su ruralna područja znatno manje pokrivena. Procenjeno je da stopa organizovanog sakupljanja komunalnog otpada u Republici Srbiji iznosi oko 82%.
Početkom 2022. usvojen je Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. (do maja 2022. biće usvojen i Akcioni plan realizacije ovog programa) a u toku je izrada većeg broja lokalnih i regionalnih planova upravljanja otpadom, koji se prema uspostavljenoj proceduru mogu donositi samo uz učešće civilnog sektora i građana. Zelena lista i članice učestvovali su u javnoj raspravi o Nacionalnom programu i prihvaćen je njihov predlog da se više istakne uloga civilnog društva u upravljanju otpadom. Kroz novu javnu politiku realizovaće se zahtevi odgovarajućih direktiva EU – Okvirne direktive o otpadu i Direktive o deponijama (povećanje procenta ponovne upotrebe i reciklaže komunalnig otpada, otpad se tretira pre odlaganja na deponije, smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponije, i dr.) i evropski paket za cirkularnu ekonomiju.
Kome je projekat bio namenjen
Ciljne grupe su predstavnici postojećih i novih članica mreže ZLS, kojih sada ima 15 aktivnih i kojima će biti ojačani kapaciteti i podignuto znanje članova; zatim predstavnici lokalne i državne vlasti koje čine članovi opštinskih i gradskih veća i pomoćnici gradonačelnika i predsednika opština zaduženi za zaštitu životne sredine i komunalne aktivnosti, članovi saveta i drugih radnih tela za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom, radnici organa uprave – kancelarija za životnu sredinu, urbanizam, inspekcije, odgovorni radnici komunalnih preduzeća, a na nivou države predstavnici ministarstva za zaštitu životne sredine , kojima će biti pružena pomoć u kreiranju i realizaciji javnih politika, kao i zainteresovani građani za tribine, prosvetni radnici, javne rasprave i druge događaje u lokalnim zajednicama u kojima deluju članice Zelene liste Srbije – posebno u Boru, Raški, Trsteniku, Nišu, Knjaževcu i drugim sredinama u kojima deluju članice. Takođe zainteresovani pratioci komunikacionih kanala ZLS i članica – Ekolista, drugih elektronskih i pisanih medija, sajtova i društvenih mreža, sve ukupno preko 150.000.
Posebna briga će biti posvećena mladima i ženama u navedenim ciljnim grupama, kroz njihovo veće uključivanje u volonterske i informativne aktivnosti, edukaciju i javne događaje, ali i kroz sagledavanje i njihovih potreba i interesovanja u analizama stanja, sprovođenja javnih politika i pokretanja novih inicijativa. Pri tom će se koristiti rezultati anketa i fokus grupa o stavovima ovih socijalnih grupa koji su prikupljeni u prethodnim projektima ZLS i članica, sve ukupno preko 2.000.
Takođe, naučnici i stručnjaci koji se bave zaštitom životne sredine, na okruglom stolu u Boru. Korisnici: ostali građani, a posebno oni iz prigradskih i ruralnih sredina koje nisu još obuhvaćene organizovanim sakupljanjem komunalnog otpada, gde su koncentrisane u većem broju divlje deponije, kao i oni koji će pratiti priloge i informacije medijske kampanje i tako ojačati svoju ekološku svest, informisanost i znanje o reformi sistema upravljanja životnom sredinom, posebno otpadom, evropskim standardima i našim nacionalnim i lokalnim javnim politikama.
Ciljevi projekta
Opšti cilj projekta je doprinos pokrenutoj reformi zaštite životne sredine u Srbiji u skladu sa evropskim standardima u oblasti upravljanja otpadom, afirmacije koncepta cirkularne i zelene ekonomije, kao i ciljeva održivog razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou uz veće učešće i uticaj OCD, građana i javnosti.
Specifični ciljevi projekta su: 1. Poboljšanje podsticajnog političkog i pravnog okvira za aktivno učešće građana Srbije u kreiranju i sprovođenju javnih politika u oblasti upravljanja otpadom, cirkularne i zelene ekonomije za odstizanje ciljeva održivog razvoja (COR) i zahteva iz poglavlja 27; 2. Povećanje učešća mreže ZLS i njenih članica u utvrđivanju i praćenju realizacije javnih politika zaštite životne sredine, posebno upravljanja otpadom, cirkularne i zelene ekonomije i realizacije ciljeva održivog razvoja u oblasti životne sredine; 3. Jačanje organizacionih i programskih kapaciteta, uticaja i vidljivosti Saveza ZLS i članica u rešavanju konkretnih problema u upravljanju otpadom, zelenoj ekonomiji i ostvarenju ciljeva COR-a na lokalnom i nacionalnom nivou.
Realizovane aktivnosti tokom trajanja projekta
U periodu od 17. do 24. avgusta u okviru projekta realizovan je ekološki kamp pod nazivom „Eko Istok.“ Cilj ovog kampa bio je jačanje održive turističke ponude lokaliteta očuvane prirode unošenjem novih sadržaja koji ne ugrožavaju već doprinose zaštiti životne sredine, podizanje svesti posetioca i okolnog stanovništva o potrebi očuvanja životne sredine, da se volonteri upoznaju sa kulturom, tradicijom i prirodnim bogatstvima ovog područja, ali i da se radom volontera lokalno stanovništvo dodatno motiviše i uzme učešće u različitim ekološkim aktivnostima.
U septembru, tačnije od 16. do 18. septembra organizovano je okupljanje organizacija članica ZLS u Boru. Cilj okupljanja je bio, pored 13. Skupštine Saveza, održavanje obuke o rodnoj ravnopravnosti i okruglog stola u organizaciji Društva mladih istraživača iz Bora. Učesnici su takođe imali prilike da obiđu prostore koji su degradirani rudarstvom u Boru, ali i da se upoznaju sa aktivnostima na njihovoj rekultivaciji. Na 13. sednici Skupštine Saveza ekoloških organizacija „Zelena lista Srbije” koja je održana 16.09. izabrani su predsedavajući i predsednik ZLS, doneta odluka o formiranju stalnog Sekretarijata i radnih grupa ZLS i usvojene izmene i dopune Statuta ZLS.
Zeleni karavan se od 21. do 23. oktobra zaustavio u Trsteniku gde je EP „Moravski orašak” kao dobar domaćin dočekao predstavnike članica ZLS i za svoje goste i sugrađane pripremio sadržajni program. Za članice ZLS, učesnike radnog tima i predstavnike iz opštine Vrnjačka Banja i Kraljeva i Regionalnog preduzeća za upravljanje otpadom Kraljevo održana je 21. oktobra u Većnici Narodnog univerziteta Javna prezentacija nacrta Lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Trstenik za period 2023-2032. Istog dana organizovanoa je i poseta lokalnoj deponiji„Osaonica” gde su se na licu mesta upoznali sa završenim radovim na sanaciji deponije.Sanirano je i rekultivisano 65% deponijskog prostora i formirana je sanitarna kaseta koja će biti u upotrebi do otvaranja regionalne deponije. U prelepom prostoru Kluba omladine Trstenika u okviru projekta „Oplaneti se! Zeleni karavan se nastavlja”, 21. i 22. oktobra održana je planirana obuka za predstavnike novoprimljenih članica ZLS i mladih iz Trstenika koji su zainteresovani da postanu članovi EP „Moravski orašak”.
Cilj okupljanja u Raški od 18. do 20. novembra je bio, pored 15. sednice Skupštine, organizovanje obuke o dohodovanim aktivnostima ZLS, koja je održana u Omladinskom klubu Opštine Raška, a na kojoj supredstavnici organizacija članica Zelene liste Srbije imali prilike da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i načinima sticanja imovine udruženja, kao i sa mogućnostima dohodovanih aktivnosti organizacija civilnog društva i izradom biznis plana, dok je deo vremena bio posvećen i obilasku lokalne fabrike za preradu otpadnih voda u Rvatima.
U okviru projekta, izradjene su i tri analize propisa i prakse učešća javnosti o odlučivanju o javnim politikama i to u Boru, Trsteniku i Raški i na skupštinana ZLS usvojena su dva dokumenta: dokument o internoj proceduri učešća ZLS i članica u procesima utvrđivanja javnih politika i sve to u cilju Poboljšanje podsticajnog političkog i pravnog okvira za aktivno učešće građana Srbije u kreiranju i sprovođenju javnih politika u oblasti upravljanja otpadom, cirkularne i zelene ekonomije za dostizanje ciljeva održivog razvoja (COR) i zahteva iz poglavlja 27.
U cilju povećanja učešća mreže ZLS i njenih članica u utvrđivanju i praćenju realizacije javnih politika zaštite životne sredine, posebno upravljanja otpadom, cirkularne i zelene ekonomije i realizacije ciljeva održivog razvoja u oblasti životne sredine, pored pomenutog Eko kampa, organizovane su i četiri akcije sa mladim povodom značajnih ekoloških datuma u Raški, Boru, Knjaževcu i Trsteniku, kao i istraživanje zastupljenosti sadržaja i aktivnosti iz oblasti cirkularne ekonomije u obrazovnim institucijama i to na uzorku od 65 obrazovnih institucija uz anketiranje 1000 učenika i 500 nastavnika. ZLS je tokom trajanja projekta učestvovala na jednoj nacionalnoj javnoj raspravi, dok su predstavnici ZLS izabrani u sedam različitih lokalnih radnih grupa, koje će se baviti različitim pitanjima u Boru, Raški i Trsteniku,
U Nišu je izradjena analiza nacionalnog programa upravljenja otpadom i obaveza JLS, predata inicijativa za lokalni plan i organizovana prezentacija rezultata, dok je partner na projektu iz Trstenika imao priliku da Izrada i prezentuje analize usklađenosti lokalnih planova upravljanja otpadom sa regionalnim i nacionalnim planovima upravljanja otpadom u konkretnom Regionalnom centru za upravljanje otpadom – centar Kraljevo, lokalne samouprave Kraljevo, Vrnjačka Banja i Trstenik.
Tokom projekta, značajno su ojačani kapaciteti saveza ZLS i članica za organizacioni razvoj, umrežavanje, upravljanje ljudskim resursima i za prikupljanje sredstava, ali je i povećana vidljivost i atraktivnost saveza ZLS i članica na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou za privlačenje novih članica i umrežavanje.
Jedna od poslednjih aktivnosti na projektu bila je i konferencija za medije, organizovana u Medija centru u Beogradu, na kojoj je Zelena lista Srbije upoznala javnost sa ciljevima projekta „Oplaneti se: Zeleni karavan se nastavlja”, svojim dosadašnjim radom, ali i budućim planovima.

Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta i početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo.
Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora, Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora, „Timočki klub“ iz Knjaževca, „Centar za decu i omladinu“ iz Vrnjačke Banje, Planinarsko-ekološko udruženje „Ras“ iz Novog Pazara, „Građanska čitaonica Evropa“ iz Bora i „Evropski pokret u Srbiji – Valjevo“ iz Valjeva.

Web stranica SEU „Zelena lista Srbije” nalazi se na adresi:
www.oplanetise.com
Više o programu EKO-SISTEM na linku:
ekosistem.mis.org.rs

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *