Zelena ekonomija

Zelene javne nabavke u Srbiji

Udruženje Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) je zajedno sa 20 organizacija civilnog društva, pokrenulo postupak za izradu i usvajanje dokumenta javne politike…

Pod zelenim javnim nabavkama se smatra „nabavka dobara, usluga i radova sa smanjenim uticajem na životnu sredinu kroz njihov životni ciklus”. Zelene javne nabavke su jedan od instrumenata koji može značajno da doprinese ostvarivanju održivog razvoja Republike Srbije, između ostalog, kroz efikasnije korišćenje prirodnih resursa, podsticanje inovacija i poslovanja po principima cirkularne ekonomije.
– Javni sektor predstavlja najznačajnijeg „kupca” u društvu i iz tog razloga ima i veliki uticaj kroz čitav lanac isporuke. Prepoznato je da se kroz posvećen pristup nabavci i vođenjem računa, ne samo o inicijalnim troškovima za nabavljena dobra, radove i usluge, već i obraćanjem pažnje na uticaje koje oni imaju u različitim fazama životnog ciklusa, može doći do značajnih ušteda, smanjenih negativnih uticaja na životnu sredinu i pozitivnih uticaja na društvo. Uzimajući u obzir činjenicu da učešće javnih nabavki čini skoro osam odsto BDP-a, javni sektor može dati važan doprinos održivom razvoju ukoliko se javnom nabavkom odabere roba, usluge ili radovi sa smanjenim uticajem na životnu sredinu. Na primer, nabavka energetski efikasnih računara, rasvete, kancelarijskog nameštaja proizvedenog od drveta dobijenog iz održivih izvora, recikliranog papira, usluga čišćenja u kojima se koriste ekološki proizvodi za čišćenje i slično – kaže Jasminka Ranđelović iz Alternative za bezbednije hemikalije (ALHem).
Republika Srbija se u okviru pristupanja pravnim tekovinama EU, obavezala da u okviru Poglavlja 5 koje se tiče javnih nabavki promoviše i zelene nabavke. U dokumentu kojim se detaljnije definiše pozicija Srbije u odnosu na zahteve i ciljeve u okviru Poglavlja 5, navodi se da će Srbija raditi na daljoj promociji zelenih javnih nabavki u okviru održivih javnih nabavki.
Prepoznajući šansu za unapređenje strateškog i regulatornog okvira za sprovođenje ZJN u Republici Srbiji tj. usvajanje novog Programa razvoja javnih nabavki za period 2019- 2023. godine, i novog Zakona o javnim nabavkama, te izradu Nacionalnog programa za kružnu i zelenu ekonomiju, Udruženje Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) je zajedno sa 20 organizacija civilnog društva, pokrenulo postupak za izradu i usvajanje dokumenta javne politike (Nacionalnog akcionog plana ili ekvivalentnog dokumenta javne politike). Nacionalnim akcionim planom (NAP) bi se omogućilo sistemsko i institucionalno definisanje prioritetnih grupa proizvoda i usluga za za uključivanje kriterijuma za zelene javne nabavke u postupke javnih nabavki u Srbiji. Inicijativa je pokrenuta u okviru projekta „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana” koji se sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog Fonda SAD. Cilj projekta je da doprinese razvoju i promociji zelenih javnih nabavki u Srbiji jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kao i potencijalnih naručioca i ponuđača o prednostima i koristima uključivanja zelenih kriterijuma u procese javnih nabavki, te da pokrene javnu diskusiju i dijalog o ovoj temi kroz uključivanje relevatnih institucija (pre svega Uprave za javne nabavke i Ministarstva zaštite životne sredine RS) i drugih zainteresovanih strana u ovaj proces.
– Prema EU zakonodavstvu, na svakoj državi članici Evropske unije jeste da odredi u kom će stepenu uključiti kriterijume za zelene javne nabavke u postupke javne nabavke. NAP-ovi bi trebalo da sadrže procenu postojećeg stanja i ambiciozne ciljeve za naredne tri godine, navodeći koje će se mere preduzeti da bi se oni ostvarili. NAP-ovi nisu pravno obavezujući, ali pružaju politički podsticaj procesu implementacije i podizanja svesti o zelenim javnim nabavkama. Oni omogućavaju državama članicama da izaberu opcije koje najbolje odgovaraju njihovom političkom okviru i nivou koji su dostigli – ističe Jasminka Ranđelović iz Alternative za bezbednije hemikalije (ALHem).
Kako bi se Republika Srbija što pre priključila državama EU i dala svoj doprinos u promovisanju politike održive potrošnje i proizvodnje, u ALHem-u smatraju da je neophodno da Ministarstvo za zaštitu životne sredine zajedno sa Upravom za javne nabavke, kao i drugm zainteresovanim stranama, pokrene proces izrade i usvajanja ovog dokumenta. Prvi zadatak bio bi definisanje prioritetnih grupa proizvoda (roba i usluga) za uključivanje kriterijuma za zelene javne nabavke u postupke javnih nabavki u Srbiji, a zatim razrada mera/aktivnosti, identifikacija aktera, postavljanje rokova, kao i procena i obezbeđivanje izvora finansiranja.
Pored pokretanja inicijative za izradu NAP, u toku projekta je izrađeno nekoliko dokumenta. U okviru publikacije „Zelene javne nabavke u Republici Srbiji” urađena je analiza odgovarajućih strateških dokumenata, zakonodavnog, institucionalnog okvira, kao i statusa Pregovaračke pozicije u vezi sa zelenim javnim nabavkama u Srbiji. Identifikovane su problemi u efikasnoj i efektivnoj primeni zelenih javnih nabavki, i dati su predlozi za poboljšanje sistema zelenih javnih nabavki.
– Kako bi se naručiocima u Srbiji olakšala primena zelenih kriterijuma u postupcima javnih nabavki u toku projekta urađen je Vodič kroz kriterijume za zelene javne nabavke koji je baziran na EU kriterijumima (EU GPP criteria) i tehničkim specifikacijama za četiri grupe proizvoda (papir, usluge i sredstva za čišćenje, nameštaj i IT oprema) koje je ALHem smatrao prioritetnim. Takođe je pripremljena Brošura sa primerima dobre prakse iz EU, kao i Smernice za primenu principa prilikom sprovođenja postupaka zelenih nabavki namenjene prvenstveno organizacijama civilnog društva – kaže Ranđelović i podseća da su sva dokumenta dostupna na internet stranici ALHema http://alhem.rs/publikacije/.
ALHem je 30. oktobra 2019. u Beogradu, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovao seminar o zelenim javnim nabavkama sa ciljem da se pokrene javna diskusija i dijalog o ovoj temi kroz mobilizaciju i uključivanje relevantnih institucija. Prezentovani su osnovni elementi zelenih javnih nabavki, kriterijumimi i tehničke specifikacije za pojedine grupe proizvoda, primeri dobre prakse u EU, kao i veza za cirkularnom ekonomijom i dobrovoljnim instrumentima kao što su Eko označavanje i EMAS. Seminaru je prisustvovalo oko 100 učesnika, uglavnom predstavnici javnog sektora (javna preduzeća, zdravstvene, obrazovne i kulturne ustanove), kao i privatni sektor (ponuđači roba, usluga i radova).
U toku projekta je izrađeno nekoliko video klipova o zelenim javnim nabavkama, kako izabrati zelenu uslugu čišćenja ili ekološki papir. Sve klipovi se mogu pogledati na ALHem-ovom youtube kanalu.
Iako bi NAP za zelene javne nabavke prvenstveno bio namenjen obveznicima javne nabavke, očekuje se da bi on pokrenuo i privatni sektor u Srbiji da u svoje poslovanje uvedu praksu zelene nabavke i da na tržište Srbije ponude što veći broj zelenih proizvoda i usluga. Takođe, očekivanja su i da bi potražnja za zelenim proizvodima i uslugama podstakla u značajnijoj meri i ponudu zelenih proizvoda i usluga čime bi se otvorilo čitavo novo tržište na polju zelenih proizvoda i usluga, uz otvaranje novih radnih mesta, kao i približavanje Republike Srbije ostvarivanju ciljeva održivog razvoja na koje se obavezala kroz Agendu održivog razvoja 2030.

INFO-web

Više o projektu „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana” se može naći na:

Zelene nabavke

 

Ova publikacija je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru projekta GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, koji u Srbiji sprovodi Smart kolektiv. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost udruženja Zeleni krug i ni pod kojim se uslovima ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *