Zelena ekonomija

Razmišljaj i djeluj zeleno

Društvo mladih ekologa „Nikšić” se u okviru primjene principa zelene ekonomije do sada baziralo na očuvanju prirodnih resursa, opreznom pristupu životnoj sredini i pravu na razvoj u skladu sa principima održivog razvoja. O radu društva govori Miodrag Karadžić, izvršni direktor NVO Društvo mladih ekologa Nikšić.
– Kroz implementaciju različitih aktivnosti pratili smo i komentarisali relevantne politike i programe na državnom i lokalnim nivoima, podnoslili inicijative i realizovali kampanje zagovaranja.
Posebno interesantna polja su nam održivo upravljanje vodama i praćenje projekata i programa koji se tiču izgradnje malih hidroelektrana. Smatramo da su takvi investicioni projekti trenutno najveća prijetnja očuvanju voda, nijesu korisni za zajednicu i ugrožavaju ekosistemske vrijednosti rijeka.
Takođe smo u ovom dijelu pažnju usredsredili na tretiranje otpada u Crnoj Gori i njegvovo ponovno iskorišćavanje koje je, neopravdano, još uvijek u povoju.
Trenutno realizujemo projekat „Razmišljaj i djeluj zeleno” koji finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore u okviru projekta FORS Montenegra Green Economy for Advanced Region /Zelena ekonomija za razvoj regiona.
Osnovni cilj projekta je izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija da aktivnije utiču na politike i programe koji se tiču zelene ekonomije u lokalnoj zajednici.
U tom smjeru smo za predstavnike sedam nevladinih organizacija realizovali trening na temu „Zelena ekonomija u kontekstu EU integracija”. Trening je organizovan u dva modula i tokom prvog modula su prisutni mogli da se upoznaju sa suštinom i konceptom zelene ekonomije, važnim strategijama, planovima EU, zelenim poslovima, zelenim gradovima i primjerima dobre prakse iz EU.
Tokom drugog dijela treninga razgovaralo se o institucionalnom i regulatornom okviru zelene ekonomije u Crnoj Gori, zatim o do sada urađenom, mogućnostima za otvarenje novih radnih mjesta i primjerima dobre prakse.
Osnovni zadatak treninga je bio transfer znanja nevladinim organizacijama o važnim temama koje se tiču zelene ekonomije kod nas i u EU radi budućeg lakšeg praćenja i komentarisanja lokalnih i državnih politika kao i lakšeg sprovođenja aktivnosti lobiranja i zastupanja u zelenoj ekonomiji.
Jako bitna aktivnost u ovom projektu je „Analiza lokalnog konteksta zelene ekonomije sa osvrtom na EU nivo”. Za potrebe analize obrađivali smo lokalna strateška dokumenta kao što su Loklani ekološki akcioni plan (LEAP), Streteški plan opštne Nikšić 2014 – 2019. i Lokalni energetski plan (LEP) za opštinu Nikšić 2015 – 2025. Generalno posmatrano sa pozicije zelene ekonomije osnovni nedostatak ovih dokumenta je što se jako malo pažnje posvećuje ekonomskom razvoju u kontekstu zelene ekonomije. Sa druge strane bitno je istaći da su Loklani ekološki akcioni plan i Streteški plan razvoja opštne Nikšić 2014 – 2019. istekli i da treba tražiti šansu kroz podnošenje inicijativa i u kampanjama zastupanja da se u ova dva važna dokumenta razvojne odrednice naslanjaju na konteks zelene ekonomije.
Smatramo da na osnovu našeg iskustva mogu i druge nevladine organizacije kreirati projekte koji će kroz različite kampanje zagovaranja i lobiranja imati za cilj strateško jačanje ekoloških politika naslonjenih na zelenu ekonomiju. Mišljenja smo da kod nas lokalne uprave još uvijek ne posmatraju dovoljno razvoj u skladu sa zelenom ekonomijom i zapravo tu trebaju nevladinine organizacije da vide svoju posredničku ulogu. Trebaju da sa svojim kapacitetima doprinesu održivom razvoju zajednice.
Razvoj zelene ekonomije, kod nas u Crnoj Gori, u budućnosti vidimo prvenstveno kroz njenu primjenu u tri starteške grane privrede a to su: poljoprivreda, turizam i energetika. Na osnovu sadašnjih kapaciteta postoji potreba i ima dovoljno prostora za integraciju zelene ekonomije u ove tri straške privredne grane.
Svakako pozitivno je i to što će važnu ulogu u kreiranju državnih politika i programa imati
zelene politike i programi EU koji će trasirati razvojni put EU ali te politike će i Crna Gora biti u obavezi da implementira na putu ka EU.
Svakako da treba odgovorno razmišljati o budućnosti i da odmah treba početi sa ozbiljnim koracima koji će voditi do karbonski neutralne zajednice.
Takođe, potrebna je veća politička volja i stvaranje zelenih fondova koji će više podržavati i isticati u prvi plan zelene ideje i obezbjeđivati stimulativne investicione mjere.

NVO Društvo mladih ekologa Nikšić/NGO Association of young ecologists of Niksic
Adresa: Vuka Mićunovića bb; 81400 Nikšić; Crna Gora/Montenegro
Tel/fax: +382 40 200 581; Mob.: + 382 69 967 526
e-mail: dmen@dmen.me
Web: www.dmen.me

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *