Zelena ekonomija

Program i platforma za cirkularnu ekonomiju

Cirkularna ekonomija je sve prisutnija tema i u našoj zemlji, kako zbog realnih potreba za održivim razvojem, tako i zbog primene svih standarda koje podrazumeva Poglavlje 27 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Cirkularna ekonomija predstavlja novi poslovni model koji predviđa maksimalnu optimizaciju privrednih procesa, uz ponovno iskorišćenje raspoloživih sirovinskih i energetskih resursa iz otpadnih tokova, efikasno korišćenje energije i ljudskih resursa i uštedu u vremenu i načinu organizovanja poslovanja, uz maksimalnu redukciju negativnog uticaja na životnu sredinu i na klimatske promene.
Republika Srbija je preduzela nekoliko važnih koraka ka prelasku sa linearne na cirkularnu ekonomiju. Definisanje strateškog okvira je jedan od najvažnijih.
Tokom 2019. godine u aktivnosti Ministarstva životne sredine izrađena je Ex-ante analiza efekata za cirkularnu ekonomiju, koja prethodi dokumentu javne politike. Zaključak ovog dokumenta je potreba za izradom posebnog dokumenta javne politike za ovu oblast. Dokument javne politike Program za cirkularnu ekonomiju sa akcionim planom na tri godine biće izrađen u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS i podzakonskim aktima koji propisuju metodologiju izrade ovih dokumenata, tokom 2020. godine. Ovim dokumentom biće definisane mere i aktivnosti koje će pomoći implementaciji koncepta cirkularne ekonomije u Srbiji u periodu 2021-2023. godina.
U aprilu 2020. godine, Ministarstvo je, uz podršku UNDP projekta „Platforma cirkularne ekonomije za održivi razvoj u Srbiji”, završilo dokument pod nazivom Mapa puta za cirkularnu ekonomiju.
Cilj Mape puta je da poveća tržišne mogućnosti proizvodnje kroz cirkularne poslovne modele, da podstakne industriju za kreiranjem novih radnih mesta i unapređenje poslovanja kroz iznalaženje inovativnih ekološki održivih rešenja za tržišta. Namera je da se podstakne celo društvo na korenite promene u razmišljanju, kulturi i odnosu prema resursima, kao i da donosioce odluka podstakne na političko obavezivanje promena javnih politika i dijaloga u kontekstu cirkularne ekonomije.Mapa puta je inicijalni dokument koji će pokrenuti dijalog između donosilaca odluka i predstavnika industrije, akademskog sektora i civilnog društva.
I naša privreda pokazuje interesovanje za inovativna rešenja i prilagođava se svetskim tokovima. Domaći poslovni sistem Elixir Group, u čijem je sastavu sedam članica i 1.500 zaposlenih u fabrikama mineralnih đubriva i fosforne kiseline u Šapcu i Prahovu, radi na primeni novog poslovnog modela, sa ciljem racionalizacije potrošnje prirodnih resursa i energetske efikasnosti.
Proizvodnja u hemijskoj industriji podrazumeva značajnu potrošnju toplotne energije, gde dominira potrošnja vodene pare, za koncentaciju fosforne kiseline i za procese granulacije i sušenja NPK đubriva, a ona se trenutno podmiruje iz fosilnih goriva. U skladu sa Strategijom razvoja poslovnog sistema Elixir Group 2020-2025. fokus je na unapeđenju energetske efikasnosti u hemijskoj diviziji, kao i potpunu supstituciju fosilnih goriva alternativnim energentima iz obnovljivih izvora. U skladu sa tim, planiramo implementaciju koncepta „Waste to Energy” koji podrazumeva proizvodnju energije primarnim tretmanima otpada ili preradom otpadnih materijala u energente, čime se ostvaruju višestruki benefiti .
Kao značajno, u Elixiru ističu i opredeljenje da se u daljem razvoju istraži potencijal korišćenja pepela od spaljivanja mulja iz prečišćavanja komunalnih voda. Ovaj pepeo ima status neopasnog otpada, koji ima visok sadržaj fosfora i kao takav je ponovo iskoristiv u različitim procesima hemijske industije, kao parcijalna zamena za sirovi fosfat kao neobnovljiv prirodni resurs.
– Ovakvi pionirski poduhvati doprinose širenju svesti o važnosti primene inovativnih rešenja sa ciljem uštede prirodnih resursa i energije, kao i očuvanja i zaštite životne sredine, što je i deo plana evropskih institucija u ovoj oblasti.
Navešću i primer kompanije BIM-tex, iz Leskovca koja je podigla solarnu energanu i sada će u svoj proizvod ugraditi zelenu energiju. Uštedeće više od 750 tona ugljen-dioksida godišnje a njihov proizvod postaje konkurentan na EU tržištu. Neka i druge kompanije krenu ovim putem, naš Centar za cirkularnu ekonomiju, tim Akademije CE i celog PKS je tu da ih ohrabri, približi finasijama i novim rešenjima – kaže Siniša Mitrović, rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije.

Ova publikacija je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru projekta GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, koji u Srbiji sprovodi Smart kolektiv. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost udruženja Zeleni krug i ni pod kojim se uslovima ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *