Ekologija, Zelena lista Srbije

Podrška reformama u oblasti zaštite životne sredine

Projekat „Oplaneti se: Zeleni karavan za lokalni odgovor na klimatske promene”, koji sprovodi Zelena lista, odvija se kroz treći ciklus EKO-SISTEM programa podrške reformama u životnoj sredini, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska i on se nadovezuje na ranije projekte, koje je Zelena lista realizovala, u okviru programa EKO-SISTEM.
Prethodno smo se bavili unapređivanjem prakse kreiranja javnih politika i jačanjem sopstvenih kapaciteta za učešće u do sada razvijenim procedurama kreiranja i sprovođenja javnih politika, posebno u oblasti životne sredine, a tokom trajanja ovog projekta, do 31. decembra planirano je da bude dovršena započeta dopuna Strateškog plana ZLS i da se donese dokument o rodnoj ravnopravnosti, da se primene procedure monitoringa i evaluacije aktivnosti ZLS, kao i da se primeni procedura učešća ZLS i članica u procesima kreiranja i sprovođenja javnih politika.
Na širem nacionalnom planu ovaj projekat se može povezati sa kreiranjem nacionalnog Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom, gde pojedine članice ZLS (Društvo mladih istraživača Bor) imaju predstavnike u nacionalnoj radnoj grupi za priremu ovog dokumenta. Takođe, pojedine članice ZLS u okviru projekta „Volvox – snaga zajednice“, učestvuju u izradi Strategije zaštite životne sredine Srbije, kao i u procesu kreiranja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (INEKP) gde pojedine članice (Društvo mladih istraživača Bor) učestvuju kroz projekat „Uključi se! Civilno društvo za energetsku tranziciju“. Za Zelenu listu i njene članice, vrlo su dragocena iskustva o monitoringu lokalnih javnih politika, koje smo stekli kroz program „Zeleni inkubator”
Na lokalnom nivou, u toku su izrade planova razvoja JLS, planova zaštite životne sredine i dr. u koje su uključeni i predstavnici članica ZLS, te bi rezultati ovog projekta omogućili da se u ove dokumente uključe i inicijative i predlozi javnosti.
Metodologija koju Zelena lista namerava da primeni obuhvata prikupljanje i obradu podataka o sprovođenju klimatskih politika na lokalnom nivou. Metodologijom je definisan set indikatora u skladu sa važećim propisima i obavezama jedinica lokalnih samouprava tako da je sa svakom izmenim zakona ili podzakonskog akta metodologija treba da bude ažurirana. Cilj ovog monitoringa lokalnih javnih politika iz oblasti klimatskih promena je da se utvrdi da li organi lokalne vlasti imaju i sprovode politiku prilagođavanja na klimatske promene, da li delovanje organa lokalne vlasti ima efekta, da omogući učešće građana/javnosti u kreiranju i sprovođenju klimatske i drugih javnih politika, da obezbedi povećanu transparentnost i odgovornost lokalnih javnih vlasti za sprovođenje politike prilagođavanje klimatskim promenama i zaštite životne sredine.
Prilikom izrade analiza i definisanja zagovaračkih inicijativa posebno će se sagledavati stanje i mogući uticaj klimatskih promena na mlade i žensku populaciju, naročito kada se radi o uticaju klimatskih promena na stanje zdravlja ovih populacija i primenu mogućih adaptivnih mera, kao i na moguće posledice na radno angažovanje žena u turizmu, poljoprivredi i dr.
Cilj programa EKO-SISTEM je da podrži reforme u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, aktivnim uključivanjem OCD u sprovođenju pravnih tekovina EU. Zelena lista aktivno doprinosi pokrenutoj reformi zaštite životne sredine u Srbiji u skladu sa evropskim standardima u oblasti prilagođavanja na klimatske promene, kroz realizaciju svojih aktivnosti i ciljeva održivog razvoja koji se odnose na razne aspekte klimatskih promena, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou uz veće učešće i uticaj OCD, građana i javnosti.
Naši specifični ciljevi na ovom projektu:
● Unapređenje dijaloga i saradnje mreže i članica sa donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou u kreiranju i sprovođenju javnih politika u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine.
● Povećanje otpornosti zajednice na izmenjene klimatske uslove pružanjem korisnih informacija i podizanjem nivoa znanja građana, posebno mladih i njihovo motivisanje za učešće u kreiranju i sprovođenju javnih politika o klimatskim promenama.
● Jačanje organizacionih i programskih kapaciteta, uticaja i vidljivosti Saveza ZLS i članica u rešavanju konkretnih problema u borbi protiv klimatskih promena na lokalnom i nacionalnom nivou.
Ovi posebni ciljevi su u neposrednoj vezi sa ciljevima programa EKO-SISTEM, odnosno sa ciljevima jačanja kapaciteta i vidljivosti mreža organizacija koje se bave životnom sredinom, obezbeđenju kontinuiteta njihovog rada na reformama u životnoj sredini i monitoringu Poglavlja 27, kao i unapređenju saradnje i dijaloga sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou.
Osnovni ciljevi Saveza Zelena lista Srbije utvrđeni su njenim Strateškim planom i odnose se na delovanje u oblasti upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, cirkularne i zelene ekonomije i realizacije ciljeva održivog razvoja koji se odnose na navedene oblasti. Glavne aktivnosti su učešće i kreiranju i realizaciji javnih politikana nacionalnom i lokalnom nivou, edukativne i informativne aktivnosti, volonterske i promotivne aktivnosti, rad sa mladima i druge aktivnosti, a posebno aktivnosti na jačanju kapaciteta svojih članica i drugih partnerskih OCD.
U okviru pomenutog projekta održana je višednevna terenska radionica za najmlađe članove Planinarsko-ekološkog udruženja RAS.
Cilj ove radionice je bio da se deci u prirodnom ambijentu, na planini Goliji, dočaraju problematike klimatskih promena i da se deca prilagode boravku u prirodi.
Ova radionica okuplila je 30 mališana iz Novog Pazara, Raške, Beograda, Kragujevca i Novog Sada koji su kroz različite aktivnosti u prirodi upoznavali planinu Goliju, biljni i životinjski svet ove planinske lepotice i savladavali veštine boravka u prirodi.
Dan je počinjao zajedničkim časom fiskulture, gde su deca kroz vežbe oblikovanja i trčkaranje kroz šumu hvatala prve planinske sunčeve zrake i imala priliku da se nadišu zdravog i čistog golijskog vazduha.
Kroz svakodnevne šetnje najmlađi planinari su upoznali planinu Goliju, njene vrhove, vidikovce i značajne tačke u okolini turističkog naselja Odvraćenica, a tokom šetnji imali su priliku da čuju predavanja na temu boravka u prirodi, preživljavanja, bezbednosti u planini, prve pomoći, korišćenja radio veze, ali i iz oblasti kao što su ekologija, zaštita životne sredine i klimatske promene.
Važno je bilo naglasiti i obrazložiti učesnicima kakva je veza između čoveka koji svakodnevno utiče na životnu sredinu i nastanka najrazličitijih oblika klimatskih promena.
U popodnevnim časovima deca su uživala u najrazličitijim društvenim igrama u prirodi, a posebno im je bilo zanimljivo streličarstvo i postavljanje improvizovanog logora u obližnjoj šumi.
Kroz svakodnevno druženje radilo se na njihovoj socijalizaciji, povezivanju i udaljavanju od gradske svakodnevice. Mobilni telefoni su bili na raspolaganju samo 45 minuta dnevno, u pauzi posle ručka, kada su se deca javljala roditeljima i prenosila svoje utiske.
Instruktori koji su radili sa decom su iskusni planinari, omladiski radnici i spasioci gorske službe spasavanja Srbije, koja je pružila podršku čitavom projektu.
Plan je da ovakav vid terenskih aktivnosti postane tradicionalan i da okuplja što veći broj dece iz godine u godinu.
Planina Golija je zbog svojih prirodnih potencijala u vidu čistih izvora planinske vode i posebno zdravog planinskog vazduha proglašena vazdušnom banjom i rezervatom biosfere.
Golija je planina koja pruža neverovatno mnogo mogućnosti za terenske aktivnosti i organizaciju najrazličitijih vrsta obuka, edukacija i seminara. Njana nepregledna prostranstva, planinske staze, vidikovci i izvori zdrave planinske vode su odličan ambijent za rad sa decom i njihovo usmeravanje ka zdravim načinima života.
Marko Vukomanović
Predsednik Zelene liste Srbije

Program EKO-SISTEM podrška reformama u životnoj sredini
Program EKO-SISTEM nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.
Kroz realizaciju programskih akivnosti, Mladi istraživači Srbije nastoje da ubrzaju promene u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo umrežavanje. Istovremeno, program se fokusira na pokretanje neophodnih promena u stavovima ka zaštiti životne sredine i praksama građana, lokalnih vlasti i državnih institucija.

Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta i početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo.
Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora, Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora, „Timočki klub“ iz Knjaževca, „Centar za decu i omladinu“ iz Vrnjačke Banje, Planinarsko-ekološko udruženje „Ras“ iz Novog Pazara, „Građanska čitaonica Evropa“ iz Bora i „Evropski pokret u Srbiji – Valjevo“ iz Valjeva.

Web stranica SEU „Zelena lista Srbije” nalazi se na adresi:
www.oplanetise.com
Više o programu EKO-SISTEM na linku:
ekosistem.mis.org.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *