Projekti

Nastavlja se Zeleni karavan

Projekat „Oplaneti se: Zeleni karavan se nastavlja” Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” realizovaće se u okviru programa EKO-SISTEM i svojevrstan je nastavak prošlogodišnjeg projekta „Oplaneti se: Zeleni karavan”. Program EKO-SISTEM nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program sprovode Mladi istraživači Srbije u periodu od 2020. do 2022. godine, a podržava Švedska. Partneri na projektu Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” su Društvo mladih istraživača iz Bora, Village iz Bora, Moravski orašak iz Trstenika i Eko klub Zeleni putokazi iz Raška.

Opis problema
Nastavak reforme sistema zaštite životne sredine u Srbiji na osnovu pravnih tekovina EU i dalje se odvija izrazito neravnomerno i sa još uvek nedovoljnim rezultatima. Posebno se sporo u javne politike zaštite životne sredine ugrađuju novi koncepti cirkularne i zelene ekonomije kao i odgovarajući ciljevi održivog razvoja. Doprinos civilnog društva i građana pri tom i dalje nije dovoljan jer civilno društvo ni građani nemaju dovoljno kapaciteta, niti im do sada razvijene procedure pružaju veću mogućnost za uticaj na odlučivanje o životnoj sredini i potencijalno veći doprinos reformi sistema zaštite životne sredina kako na nacionalnom, a još više na lokalnom nivou.
Zelenoj listi Srbije i njenim članicama su posebno značajni problemi i javne politike upravljanja komunalnim otpadom kao i nove inicijative koje se javljaju u razvoju cirkularne i zelene ekonomije i realizaciji ciljeva održivog razvoja u oblasti životne sredine. Uzroci ovih problema su mnogostruki, a pre svega se nalaze u sporom definisanju i neefikasnom sprovođenju nacionalne i lokalnih javnih politika, sporom prilagođavanju propisima EU, nedostatku finansijskih sredstava za infrastrukturu upravljanja otpadom, neosposobljenosti JLS i komunalnih preduzeća, niskoj ekološkoj svesti stanovništva i dr., dok su posledice zagađenje životne sredine i negativan uticaj na zdravlje, degradacija prostora i ekonomske štete zbog male reciklaže i dr.
U Republici Srbiji ne postoji sistematski organizovano odvojeno sakupljanje, sortiranje i reciklaža komunalnog otpada. Na osnovu izveštaja Agencije za životnu sredinu komunalni otpad čini oko 21% ukupne količine otpada. Oko 60% komunalnog otpada predstavlja frakcije koje se mogu reciklirati a s druge strane trenutna stopa reciklaže komunalnog otpada iznosi oko 3%, na osnovu dostavljenih podataka o upravljanju otpadom.
Usluga sakupljanja otpada nije dostupna većem delu stanovništva. Sakupljanje je prvenstveno organizovano u urbanim sredinama, dok su ruralna područja znatno manje pokrivena. Procenjeno je da stopa organizovanog sakupljanja komunalnog otpada u Republici Srbiji iznosi oko 82%.
Početkom 2022. usvojen je Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. (do maja 2022. biće usvojen i Akcioni plan realizacije ovog programa) a u toku je izrada većeg broja lokalnih i regionalnih planova upravljanja otpadom, koji se prema uspostavljenoj proceduru mogu donositi samo uz učešće civilnog sektora i građana. Zelena lista i članice učestvovali su u javnoj raspravi o Nacionalnom programu i prihvaćen je njihov predlog da se više istakne uloga civilnog društva u upravljanju otpadom. Kroz novu javnu politiku realizovaće se zahtevi odgovarajućih direktiva EU – Okvirne direktive o otpadu i Direktive o deponijama (povećanje procenta ponovne upotrebe i reciklaže komunalnig otpada, otpad se tretira pre odlaganja na deponije, smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponije, i dr.) i evropski paket za cirkularnu ekonomiju.

Kome je projekat namenjen
Ciljne grupe su predstavnici postojećih i novih članica mreže ZLS, kojih sada ima 15 aktivnih i kojima će biti ojačani kapaciteti i podignuto znanje članova; zatim predstavnici lokalne i državne vlasti koje čine članovi opštinskih i gradskih veća i pomoćnici gradonačelnika i predsednika opština zaduženi za zaštitu životne sredine i komunalne aktivnosti, članovi saveta i drugih radnih tela za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom, radnici organa uprave – kancelarija za životnu sredinu, urbanizam, inspekcije, odgovorni radnici komunalnih preduzeća, a na nivou države predstavnici ministarstva za zaštitu životne sredine , kojima će biti pružena pomoć u kreiranju i realizaciji javnih politika, kao i zainteresovani građani za tribine, prosvetni radnici, javne rasprave i druge događaje u lokalnim zajednicama u kojima deluju članice Zelene liste Srbije – posebno u Boru, Raški, Trsteniku, Nišu, Knjaževcu i drugim sredinama u kojima deluju članice. Takođe zainteresovani pratioci komunikacionih kanala ZLS i članica – Ekolista, drugih elektronskih i pisanih medija, sajtova i društvenih mreža, sve ukupno preko 150.000.
Posebna briga će biti posvećena mladima i ženama u navedenim ciljnim grupama, kroz njihovo veće uključivanje u volonterske i informativne aktivnosti, edukaciju i javne događaje, ali i kroz sagledavanje i njihovih potreba i interesovanja u analizama stanja, sprovođenja javnih politika i pokretanja novih inicijativa. Pri tom će se koristiti rezultati anketa i fokus grupa o stavovima ovih socijalnih grupa koji su prikupljeni u prethodnim projektima ZLS i članica, sve ukupno preko 2.000.
Takođe, naučnici i stručnjaci koji se bave zaštitom životne sredine, na okruglom stolu u Boru. Korisnici: ostali građani, a posebno oni iz prigradskih i ruralnih sredina koje nisu još obuhvaćene organizovanim sakupljanjem komunalnog otpada, gde su koncentrisane u većem broju divlje deponije, kao i oni koji će pratiti priloge i informacije medijske kampanje i tako ojačati svoju ekološku svest, informisanost i znanje o reformi sistema upravljanja životnom sredinom, posebno otpadom, evropskim standardima i našim nacionalnim i lokalnim javnim politikama.

Ciljevi projekta
Opšti cilj projekta je doprinos pokrenutoj reformi zaštite životne sredine u Srbiji u skladu sa evropskim standardima u oblasti upravljanja otpadom, afirmacije koncepta cirkularne i zelene ekonomije, kao i ciljeva održivog razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou uz veće učešće i uticaj OCD, građana i javnosti.
Specifični ciljevi projekta su: 1. Poboljšanje podsticajnog političkog i pravnog okvira za aktivno učešće građana Srbije u kreiranju i sprovođenju javnih politika u oblasti upravljanja otpadom, cirkularne i zelene ekonomije za odstizanje ciljeva održivog razvoja (COR) i zahteva iz poglavlja 27; 2. Povećanje učešća mreže ZLS i njenih članica u utvrđivanju i praćenju realizacije javnih politika zaštite životne sredine, posebno upravljanja otpadom, cirkularne i zelene ekonomije i realizacije ciljeva održivog razvoja u oblasti životne sredine; 3. Jačanje organizacionih i programskih kapaciteta, uticaja i vidljivosti Saveza ZLS i članica u rešavanju konkretnih problema u upravljanju otpadom, zelenoj ekonomiji i ostvarenju ciljeva COR-a na lokalnom i nacionalnom nivou.

Iskustva Saveza ekoloških udruženja ZLS
Zelena lista Srbije i njene članice imaju značajnog iskustva u oblasti upravljanja otpadom, stečeno u višegodišnjim projektima i aktivnostima (projekti OPLANETI SE, CSOnnect i dr.) kada je delovala kao neformalna grupa, kao i kada je formirana kao formalni savez OCD (prvi ciklus projekta Ekosistem i ACT projekat za javno zagovaranje mreža od januara 2021. do jula 2022.) Članice ZLS bavile su se promocijom reciklaže i održivog upravljanja komunalnim otpadom u svojim lokalnim sredinam, ostvarujući saradnju sa lokalnim organima vlasti i komunalnim preduzećima, a posebno sa školama i drugim lokalnim ekološkim OCD. Pored toga bavile su se upoznavanjem sa direktivama EU kroz obuku, učešće pojedinih članica u radu radne grupe za životnu sredinu u okviru Nacionalnog konventa i Koalicije 27, gde su posebno obuhvaćene teme upravljanja komunalnim otpadom i reciklaže, industrijskog zagađenja – zelenog rudarstva, cirkularne ekonomije i dr. Na temu upravljanja otpadom i promocije cirkularne ekonomije posebno su se afirmisale članice Inženjeri zaštite životne sredine, Društvo mladih istraživača, Moravski orašak, Zeleni putokazi, Zeleni ključ i dr. koje raspolažu i značajnim kapacitetima za realizaciju ovog projekta. Na temu zelene ekonomije kao i u realizaciji ciljeva održivog razvoja u oblasti zaštite životne sredine posebno iskustvo ima Društvo mladih istraživača Bor.
Sve članice ZLS dale su doprinos u izradi ni donošenju novog Stareteškog plana ZLS za 2022-2024. godinu čime su preko jačanja kapaciteta same ZLS i učešća u organizovanim obukama, ojačale svoje kapacitete i vidljivost, što obezbeđuje da se započne sa jačanjem kapaciteta novih članica koje su u okviru prvog ciklusa EKOSISTEM-a bile uključene u ZLS. Članice i sama ZLS nastasviće da jačaju svoje kapacitete i za zagovaranje na lokalnom i nacionalnom novou povezano sa zalaganjem za primenu evropskih direktiva o upravljanju otpadom, programima razvoja cirkularne i zelene ekonomije i Agende UN 2030 i ciljevima održivog razvoja. Takođe i povezano za razvojem procedura učešća javnosti u procesima utvrđivanja javnih politika.

Marko Vukomanović

Info – Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta i početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo…
Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora, Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, Ekološki pokret „Bela breza” iz Kruševca, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora.
Linkove prema internet stranicama članica ZLS potražite na logoima koji se nalaze u dnu strane.
Internet stranica Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” nalazi se na internet adresi:
http://www.oplanetise.com/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *