• Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode


  U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast zaštite prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode prema Programu javne rasprave u periodu od 22. juna do 12. jula 2015. godine a na osnovu Zaključka Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-6721/2015 od 17. juna. Tekst Nacrta zakona bio je postavljen na internet prezentaciji Ministarstva www.eko.minpolj.gov.rs. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljeni su Ministarstvu, sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode”.

  Prema Programu javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode učesnici u javnoj raspravi su pravna i fizička lica – Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, naučne i stručne organizacije u oblasti zaštite prirode, Privredna komora Srbije, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Stalna konferencija gradova i opština, predstavnici civilnog društva i drugi.

  Javne rasprave o Nacrtu zakona organizovane su u vidu prezentacija i konsultacija koje su održane:

  u prostorijama Skupštine grada Niša, 2. jula 2015. godine, u periodu od 15,00 do 16,30 časova
  u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, 6. jula 2015. godine, u Novom Sadu, u periodu od 14,00 do 15,30 časova;
  u prostorijama Privredne komore Srbije, 9. jula 2015. godine, u Beogradu, u periodu od 11,00 do 13,00 časova, ulica Resavska br. 13-15.

  Učesnici javne rasprava ispred Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine bili su: Aleksandra Došlić, načelnik Odeljenja za zaštićena područja i ekološke mreže, Pavle Jovanović, rukovodilac Grupe za sprovođenje CITES konvencije i Jelena Dučić, samostalni savetnik u Odseku za ekološke mreže i ocenu prihvatljivosti odnosno u Novom Sadu Vladimir Jaćović, savetnik u Grupi za sprovođenje CITES konvencije

  Na javnim raspravama prezentovane su izmene i dopune Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, precizirane su definicije ekološke mreže, geoparkova, objekata geonasleđa. Nacrtom su izmenjeni i dopunjeni delovi Zakona koji se odnose na planove upravljanja zaštićenim područjem, prava i ovlašćenja čuvara zaštićenog područja koji su ovim izmenama i dopunama dobili status službenog lica. U delu koji se odnosi na CITES konvenciju izmenjeni su članovi kojima se preciziraju uslovi za držanje živih primeraka divljih životinja u zatočeništvu, trgovina strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama…..

  Nakon otvaranja diskusije učesnici su izneli primedbe na Nacrtom zakona predložena rešenja, odnosno sugestije i predloge za bolje uređenje određenih odredbi. Predstavnici Ministarstva su davali odgovore na postavljena pitanja prisutnih. Odgovorenoje na određen broj konstruktivnih predloga.

  Dogovoreno je da se primedbe i sugestije, dostave i u pisanoj formi, na način kako je to predviđeno programom i zaključkom javne rasprave.

  Dobijen je veliki broj primedaba koji je razmotren od strane stručnjaka u ministarstvu i zaposlenih koji rade na poslovima u ovoj oblasti. Razmotreni su predlozi koji su pristigli u roku, sagledana mogućnost njihovog integriasanja u tekst Nacrta zakona, a u cilju unapređenja zakonskih rešenja.

  Mišljenja, sugestije i primedbe na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode u roku su dostavili:Centar za evropske politike, Ekološko društvo „Bujanovac”, Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sektor za zaštitu životne sredine, vodnu i sanitarni inspekciju, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Gradska uprava Subotica, Mladi istraživači Srbije, WWF – Dunavsko Karpatski program, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Srpsko herpetološko društvo „Milutin Radovanović”, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, JP „Srbijašume”, JP ,,Vojvodinašume”,Ambasadori održivog razvoja, ASNS „Čuvari rezervata” Rezervat Uvac d.o.o., Naftna industrija Srbije, Mirjana Gucić, penzioner, ranije zaposlena u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Uprava carina.

  U vezi sa tim, razmotreno je prihvatanje predloga i sugestija u vezi sa predlozima koji se odnose na materiju koja reguliše prekogranično kretanje, trgovinu, uzgoj i držanje divljih vrsta, na upravljanje ekološkom mrežom…

  Nisu prihvaćeni predlozi i sugestije koji nisu dati u formi konkretnog predloga veću formi komentara ili pitanja, su uzeti u razmatranje. Nisu prihvaćeni predlozi koji se odnose na brisanje člana 42, koji nisu usklađeni sa odredbama relevantnih direktiva sa kojima se vrši usklađivanje ovog zakona, odnosno predlozi koji bitno odstupaju od koncepta i cilja utvrđenih direktivama kao i predlozi koji nisu u skladu sa važećim zakonima u drugim oblastima, kao i oni predlozi koji su se odnosili na članove Zakona koji nisu bili predmet izmena i dopuna.

  Svi predlozi i sugestije sa javne rasprave koji su bili usmereni na poboljšanje predloga teksta Nacrta zakona i koji su u duhu koncepta na kojima se isti zasniva, biće posebno razmotreni i ugrađeni u tekst nacrta zakona.