• Počeo eksplanatorni skrining za Poglavlje 27 Životna sredina u Briselu    Danas je u Briselu otvoren eksplanatorni skrining za poglavlje 27 Republike Srbije. Eksplanatorni skrining će trajati do 19 . septembra i na njemu će se razmatrati sledeće oblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, zaštita od buke, upravljanje otpadom, zaštita prirode, hemikalije, kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom i klimatske promene.

    Delegaciju predvodi šef pregovaračke grupe, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović, koja je u svom uvodnom govoru naglasila sledeće: ''Proces evropskih integracija predstavlja suštinski prioritet za Vladu Republike Srbije. U potpunosti je prepoznat značaj i kompleksnost Pregovaračkog poglavlja 27, kao i činjenica da je usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti jedan od najzahtevnijih zadataka procesa evropskih integracija. S tim u vezi, u periodu od 2009. godine, preduzet je i niz konkretnih mera u cilju usaglašavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira sa normama i standardima Evropske unije.

    Polazeći od složenosti i zahtevnosti ovog Poglavlja, verujemo da je upravo jačanje institucionalne saradnje između nadležnih organa Republike Srbije i EU od ključnog značaja. Zadovoljstvo mi je da danas, zajedno sa srpskom delegacijom, formalno otpočnemo saradnju u procesu pregovora, koja će u narednom periodu biti intenzivirana. Pravne tekovine EU koje regulišu sektor životne sredine nameću obavezu sprovođenja velikog broja reformi, uspostavljanje adekvatne administrativne strukture i značajna finansijska ulaganja, kako bi se dostigli standardi EU u ovoj oblasti. Republika Srbija spremna je da intenzivira procese usaglašavanja u oblasti životne sredine, jačanja administrativnih kapaciteta i sistemskog planiranja, u kontekstu predstojećih pristupnih pregovora u ovoj oblasti. Iz tog razloga, u prethodnom periodu, a posebno u prethodnih godinu dana, naša Pregovaračka grupa otpočela je i inicirala niz aktivnosti usmerenih na sistematske pripreme za predstojeći pregovarački proces. Ove pripreme pre svega usmerene su na identifikaciju zahteva pravnih tekovina iz ove oblasti, procenu trenutnog stanja u Republici Srbiji, utvrđivanje nedostataka, a u cilju što boljeg planiranja i prioritizacije neophodnih mera i aktivnosti.

    Očekujemo da ćemo u narednih pet dana, biti u mogućnosti da dobijemo dodatne informacije i smernice koje će nam pomoći, ne samo da se adekvatnije pripremimo za pregovore, već da prvenstveno unapredimo proces usaglašavanja sa pravnim tekovinama EU u datoj oblasti'', zaključila je Božović.