Srbija ima najveće tržište električne energije u regionu

Srbija ima najveće tržište električne energije u regionu, od oko 28 teravat sati godišnje, i sve više se radi na njegovom povezivanju sa tržištima u regionu i Evropi, rečeno je danas na četvrtoj međunarodnoj konferenciji „Regionalno tržište električne energije“.

Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Mirjana Filipović je rekla da je zakonodavni okvir dao mogućnost da se razvije tržište električne energije i da se uskladi sa evropskim tokovima.

Zakonom o energetici iz 2014. godine u potpunosti su prenete odredbe evropskog zakonodavstva u domaće, i na taj način stvoren je osnov za dalјi razvoj tržišta električne energije. Time je stvoren i osnov za razvoj tržišta, konkurenciju na tržištu, povezivanje tržišta na regionalnom nivou i sa jedinstvenim tržištem električne energije u EU, kazala je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović, na konferenciji Balkanmagazina.

Ona je kazala da je u toku proces resturkturiranja u velikim energetskim kompanijama, kao što su EPS, Srbijagas i druga.

Filipović je podsetila da je u februaru počela da radi srpska berza struje – SEEPEX, a koju je formiralo javno preduzeće EMS sa Evropskom berzom električne energije SEEPEX SPOT i navela da se sada dosta radi na regionalnom povezivanju.

Pored toga svi krajnji kupci električne energije imaju pravo da slobodno biraju svog snabdevača na tržištu električne energije, strana pravna lica mogu da obavlјaju energetsku delatnost snabdevanja na veliko električnom energijom a da pri tome ne moraju da budu osnovani ili registrovani u Republici Srbiji. Na taj način je omogućeno inostranim kompanijama da direktno učestvuju na tržištu električne energije u Republici Srbiji, stvoren je osnov za početak rada organizovanog tržišta električne energije, formiran je, odnosno registrovan 2015. godine SEEPEX ad,. koji je 75% u vlasništvu AD EMS, a 25 % u vlasništvu EPEX SPOT i SEEPEX ad, koji je počeo sa radom u februaru ove godine, naglasila je Mirjana Filipović.

Pojačana je uloga regulatora u unapređivanju i usmeravanju razvoja tržišta električne energije a posebno u praćenju objavlјivanja klјučnih tržišnih pokazatelјa.

Filipović je istakla da je Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, konstatovano da je razvoj elektroenergetskog sektora klјučna karika u razvoju kompletnog energetskog sistema Republike Srbije, kao i da je prikazano stanje proizvodnih kapaciteta i elektroenergetskih sistema (prenosnog i distributivnog), a što je sve i od značaja za razvoj tržišta.

S obzirom na to da su proizvodni kapaciteti JP EPS - termo i hidro elektrane prosečne starosti preko 25 godina, a imajući u vidu projektovani rast potrošnje električne energije u narednim godinama, potrebna je revitalizacija postojećih elektroenergetskih proizvodnih kapaciteta i izgradnja novih kapaciteta, što će doprineti obezbeđivanju sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdevanja krajnjih kupaca električnom energijom i dalјem razvoju. Trenutno je u realizaciji projekat TE-KO B3, rekal je državni sekretar Mirjana Filipović..

Ona je kazala i da će se razvojem distributivne mreže kroz izgradnju nedostajućih transformatorskih stanica i vodova, ali i rekonstrukcijom i modernizacijom postojećih transformatorskih stanica i postojeće mreže nižih naponskih nivoa, postići smanjenje (trenutno vrlo visokih) gubitaka u distributivnim sistemima i povećati njihova efikasnost, kao i da će se ostvariti veći nivo pouzdanosti rada sistema ali i obezbediti bolјi kvalitet snabdevanja kupaca električne energije, a time i uticati na razvoj tržišta električne energije.

Kao jedan od prioriteta dalјeg razvoja tržišta u Republici Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope prepoznato je otpočinjanje regionalne WB6 inicijative koja je, kao jedan od segmenata „Berlinskog procesa“, zvanično inicirana i otpočela sa implementacijom kroz primenu tzv. „soft-measures“ mera, uz logističku podršku Evropske komisije i Sekretarijata Energetske zajednice, kao i priklјučivanje srpskog dan-unapred tržišta najbližoj susednoj EU inicijativi za povezivanje tržišta, tj. inicijativi poznatoj kao 4M Market Coupling (4MMC), a koja obuhvata tržišta Mađarske, Rumunije, Češke i Slovačke.

Takođe neophodno je razvijati prenosnu mrežu kroz revitalizaciju postojećih i izgradnju novih prenosnih kapaciteta u cilјu da se postigne uravnotežen, održiv i blagovremen razvoj prenosnog sistema i omogući priklјučivanje novih konvencionalnih i obnovlјivih izvora električne energije, kazala je Mirjana Filipović.

Trenutno je u postupku realizacije projekat - Transbalkanski koridor.