Novim zakonom do boljeg upravljanja vodama i odbrane od poplava

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković govorila je danas, 16. septembra 2015. godine, na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koja je održana u prostorijama Privredne komore Srbije.

Ministar Bogosavljević Bošković je izjavila da se sa pojačanom pažnjom mora pristupiti normativnom uređenju vodoprivrede, kako bi se omogućilo funkcionisanje sva tri stuba na kojima ona počiva - korišćenje vode, zaštita vode i zaštita od štetnog dejstva vode.

„Usklađenost sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti voda je veoma zahtevno a implementacija direktiva za posledicu ima značajne investicije, tako da je, na primer, primena direktiva o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, vode za piće i nitratne direktive procenjena na oko 8 milijardi evra. Takođe, i taj proces zahteva dobru pripremu administracije i investicija, jačanje kapaciteta i mobilisanje kako nacionalnih finansijskih resursa tako i sredstava fondova EU i međunarodnih finansijskih institucija“, rekla je ministar i dodala da je jedan od razloga za predlaganje ovih izmena i dopuna i proširenje pravnog osnova za donošenje podzakonskih propisa u delu Zakona o vodama, koji se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja, kako bi se obezbedila pravna baza za prenošenje odredaba relevantnih direktiva koje u pravni sistem Republike Srbije mogu biti transponovane i podzakonskim propisima.

Kao jedan od razloga za izmenu i dopunu važećeg Zakona o vodama, ministar je navela da treba uvrstiti i potrebu da se preciznije i jasnije urede pojedini delovi zakona koji su regulisali oblast odbrane od poplava i naglasila da se mora stvoriti efikasan sistem zaštite od voda, kao i štetnog dejstva erozija i bujica, što je takođe sadržano u Nacrtu ovog zakona.

Donošenje novog zakona o vodama planirano je za 2017. godinu, koji će potpuno biti usklađen sa propisima Evropske Unije u ovoj oblasti.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama se postižu sledeći ciljevi: usklađivanje domaćeg zakonodavstva u oblasti voda sa zakonodavstvom Evropske unije; stvaranje uslova za upravljanje vodama na način kojim se postiže dobar status voda, a čovekove potrebe za vodom zadovoljavaju uz poštovanje ograničenja koje postavlja očuvanje ravnoteže u prirodi, kroz donošenje planskih dokumenata, propisivanje prava i obaveza svih subjekata koji koriste i/ili zagađuju vodu, odnosno koriste vodno zemljište i vodne objekte, izdavanje vodnih akata i kontrola njihove primene; obezbeđenje transparentnosti postupaka za davanje u zakup vodnog zemljišta, kao dobra od opšteg interesa, za namene propisane Zakonom o vodama kao i otklanjanje nedostataka u primeni važećeg Zakona o vodama uočenih u toku primene tog zakona.

Predložene izmene i dopune takođe su i u skladu sa planom, iznetim na sastanaku Međuvladine konferencije o pristupanju Republike Srbije EU na ministarskom nivou, da Republika Srbija bude u potpunosti spremna da preuzme obaveze iz članstva u Evropskoj uniji do kraja 2018. godine, kao i sa post skrining dokumentom – status i planovi prenošenja i sprovođenja pravnih tekovina EU za poglavlje 27 životna sredina i klimatske promene.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama sprovodi se u periodu od 11. do 30. septembra 2015. godine. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama je dostupan na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine http://www.mpzzs.gov.rs Primedbe, predlozi i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave, dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, Beograd, Belevar umetnosti 2a.

...nazad

Povratak na početnu stranu