Uspostaviti dobru bonusnu politiku u oblasti životne sredine

Poznato je država nosilac sistema upravljanja životnom sredinom. Očekujem da državni aparat u potpunosti bude osposobljen (vertikalno i horizontalno – od nivoa Ministarstva do lokalne samouprave). Nadam se da će IT infrastruktura biti brza i efikasna (na primer: izdavanje dozvola, mišljenja, saglasnosti itd. se brzo ishoduju). Verujem da će oni koji poštuju zakon biti stimulisani

Primeniti kaznenu politiku Evropske unije kod nas

Zaštita životne sredine u današnje vremen najčešće se predstavlja kao trošak. Ovakav odnos prema zaštiti životne sredine pokazatelj je primitivnog shvatanja kompleksnih faktora zbog kojih neko društvo i zajednica postoje. Shvatanje vrednosti zdrave životne sredine i odnos  prema životnoj sredini u Srbiji može se sagledati jednom šetnjom pored obala reka ili vožnjom nekim od naših

Zaštita prirode mora da bude efikasna

Ulaskom Republike Srbije u Evrepsku uniju očekujem mnogo toga dobrog što će unaprediti sistem zaštite prirode u Srbiji i učiniti ga funkcionalnim. Prvo očekujem da se u Zakon zaštiti prirode uvedu IUCN kategorije zaštićenih područja, i da shodno kategorijama odradimo cilj zaštite i upravljanje, da mere koje se propisuju u zaštićenim područjima budu u skladu

Važna je sinergija zaštite životne sredine i održivog razvoja

Najsnažniiji utisak na mene ostavlja činjenica da većina razvijenih evropskih zemalja svoje politike koncipira na način da su one usmerene na sinergiju zaštite životne sredine i održivog razvoja. Dakle, oni ekonomski najrazvijeniji su shvatili da se razvojem sektora zaštite životne sredine otvara mogućnost za nova radna mesta, kao i da se podstiče rast i otvaranje

Zaštita životne sredine je obaveza čovečanstva

Zaštita životne sredine je obaveza čovečanstva. Život u današnje savremeno doba je doveo do zanemarivanja prirodnog okruženja. Čovek je mnogo toga zloupotrebio i došao u situaciju da prirodu mora da štiti sam od sebe, da bi preživeo, disao čist vazduh, jeo zdravu hranu, imao ispravnu vodu za piće. Tu nema razlike između naroda u Evropskim

Naše institucije koje pregovaraju za Poglavlje 27

Institucije Republike Srbije koje pregovaraju za Poglavlje 27 – životna sredina I klimatske promene Pregovarački tim Da podsetimo, Vlada Republike Srbije je 13. avgusta 2015. godine formirala tim za pregovore sa EU. Pregovarački tim učestvuje u kreiranju pregovaračke pozicije i izveštava vladu o procesu pregovora sa EU i sa međuvladinih konferencija po pojedinim poglavljima. Tim

Evropska politika životne sredine i Republika Srbija

Poznato je da evropska politika u oblasti životne sredine obuhvata 1.) horizontalno zakonodavstvo a to su: procena uticaja na životnu sredinu, strateška procena uticaja, pristup informacijama i učešće javnosti i 2.) sektorsko zakonodavstvo koje čine: upravljanje otpadom, kvalitet vazduha i klimatske promene, zaštita prirode i biodiverziteta, genetički modifikovani organizmi, zaštita i upravljanje vodama, zaštita prirode

Koji su ciljevi i načela politike životne sredine Evropske unije?

Ciljevi politike životne sredine Evropske unije su očuvanje prirodnih vrednosti, promocija resursno-efikasne ekonomije i briga o javnom zdravlju. Politika životne sredine je multisektorska. Politika i zahtevi zaštite životne sredine moraju biti integrisani u kreiranje i sprovođenje svih politika i aktivnosti Unije, prvenstveno u pogledu promovisanja principa održivog razvoja (Čl. 11 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije).

Gde je povezanost cirkularne ekonomije i Poglavlja 27?

Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR u saradnji sa Ambasadorima održivog razvoja i životne sredine organizovao je juče u EU info Centru u Beogradu sednicu Nacionalnog Konventa o EU posvećenu pitanju povezanosti cirkularne ekonomije i Poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promene. Skup je otvorila Nataša Đereg, koordinatorka Radne grupe Nacionalnog Konventa

Poglavlje 27 za pristupanje EU najveći izazov za Vladu Srbije

“Srbija je na dobrom putu da Poglavlje 27, okarakterisano kao jedno od najzahtevnijih i najskupljih poglavlja u pregovorima sa EU, uskoro bude na agendi evropskih zvaničnika budući da je nacrt pregovaračke pozicije, poslat na neformalne konsultacije, dobio visoke ocene Evropske komisije, zaključak je Ivana Karića, šefa pregovaračke grupe za Poglavlje 27, koji je na konferenciji

Usvojen Plan aktivnosti Pregovaračke grupe 27

Zajednički sastanak Pregovaračke grupe 27 i sektorskih radnih grupa, na kome je diskutovano o komentarima Evropske komisije na 1. nacrt Pregovaračke pozicije koji im je poslat na prve neformalne konsultacije, održan je u Beogradu. Na sastanku je, takođe, usvojen Plan aktivnosti Pregovaračke grupe 27 za period do decembra ove godine. Sastanak je održan uz podršku

Komisija EU pozitivno ocenila 1. Nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 Republike Srbije

Poslednjih dana avgusta u Ministarstvo zaštite životne sredine stigli su komentari Komisije Evropske unije na 1. Nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, koji su poslati u Brisel poslal na neformalne konsultacije. To je uobičajena procedura za sve zemlje koje su želele da pristupe Evropskoj uniji. Kroz nekoliko krugova “neformalnih konsultacija” zemlje kandidati imaju priliku da

Kroz Poglavlje 27 pokušavamo da oživimo reciklažu

U Poglavlju 27 – životna sredina i klimatske promene, iz perspektive države Republike Srbije govorimo o postavljanju standarda u životnoj sredini koji bi mogli da se shvate tako da se čuva životna sredina za buduće generacije, sređivanja stanja u životnoj sredini, unapređenje stanja životne sredine i stvaranje prilike za razvoj domaće prirode, zelene privrede, kroz