Biomasa - mogućnosti i izazovi

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, a u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i JP „Srbijašume“, u okviru 80. jubilarnog Međunarodnog Sajma poljoprivrede u Novom Sadu, organizovao je Investicionu konferenciju "Biomasa - mogućnosti i izazovi"

Kako bi se povećala zaštita životne sredine i unapredio kvalitet života građana, potrebno je usredsrediti proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. U globalnoj potrošnji energije, učešće drvne biomase je veoma slično učešću električne energije i gasa, i procenjuje se na 14%. Biomasa je obnovljiv izvor energije i predstavlja ekološki prihvatljivo gorivo koje može dati značajan doprinos u naporima da se smanji emisija CO2 i podizanja nivoa energetske efikasnosti.

CEDEF je ovaj skup organizovao sa ciljem da pruži veći podstrek projektima iz biomase, da se unapredi investiciona klima, istaknu veliki potencijali Srbije i stavi u fokus sve značajnija oblast investiranja u „zelenu energiju”. Invsticije u zelenu energiju su neophodne jer osim što povećavaju stopu privrednog rasta i zaposlenosti, one pospešuju konkurentnost, uvećavaju poreski prihod, omogućavaju transfer moderne tehnologije i utiču na kvalitet života ljudi.

Na konferenciji je svečano potpisan Memorandum o saradnji CEDEFa sa Klasterom FUTURA iz Mađarske. Klaster FUTURA je međunarodni klaster za poslovni razvoj, skup iskusnih kompanija iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Na skupu su govorili:
Jovanka Arsić - Karišić, predsednik Upravnog odbora, CEDEF
Perica Grbić, direktor Uprave za šume, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vitomir Vučković, podsekretar, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Jovan Vujičić, član UO, Privredna komora Vojvodine
Aleksandar Vasiljević, izvršni direktor, JP „Srbijašume“
Saša Ajdarić, predstavnik prodaje za krajnje korisnike u industriji i proizvođače mašina, Schneider Electric
Nenad Lučić, menadžer za razvoj proizvoda, Sberbank
Aleksandar Kovačević, menadžer za mala i srednja preduzeća, Banka Intesa
Dragoslav Dobrosavljević, član Akcionog odbora, MEMS

U našoj zemlji se godišnje potroši preko 6 miliona m3 ogrevnog drveta u pećima sa veoma niskim stepenom iskorišćenja, ne većim od 40%, dok se u savremenim kotlovima na biomasu on kreće i preko 80%. Proizvodnja energije iz biomase, primenom savremenih tehnologija, u Srbiji bi mogla da zameni oko 2,5 miliona tona nafte i time uštedi preko 60 miliona evra godišnje. Samo od otpalih grana posle orezivanja voća može dobiti više od 724 tona biomase, što je jednako količini od preko 194 tona nafte, čija je cena na svetskoj berzi 111 miliona evra. Godišnje se u Srbiji spali 3 miliona tona biljne mase, što je po energetskom potencijalu jednako količini od 11 milijardi kWh, odnosno godišnjoj proizvodnji svih hidroelektrana u našoj zemlji.

„ Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odgovorno je za upravljanje oko 40% nacionalnog šumskog zemljišta. Učešće sektora šumarstva i prerade drveta u ukupnoj finalnoj potrošnji energenata u Srbiji je 13,6%, odnosno 1,37 mtoe. Korišćenjem drvnih energenata na državnom nivou godišnje se postiže ušteda u korišćenju lož ulja u vrednosti od 1,5 milijardi litara i zemnog gasa u iznosu od 1,4 milijardi m3. U novčanim iznosima, to je ušteda na godišnjem nivou u iznosu od 1,3 milijardi evra za lož ulje i 650 miliona evra za zemni gas. Korišćenjem drvnih goriva smanjena je i emisija CO2 za 7 miliona tona trenutne vrednosti od oko 55 miliona evra. Rekonstrukcijom niskokvalitetnih izdanačkih šuma i otvaranjem mogućnosti za plasman drvne biomase otvorilo bi se najmanje 20.000 novih radnih mesta“, izjavio je Perica Grbić, direktor Uprave za šume, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vitomir Vučković, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, istakao je: „S ozbirom da je područje Vojvodine i Srbije bogato biomasom, postoji mogućnost da biomasa preuzme ulogu najznačajnije alternativne energije u našoj sredini. Ukupan potencijal otpadne biomase samo na teritoriji AP Vojvodine iznosi oko 9-10 miliona tona na godišnjem nivou. Ako bi se od ukupno raspoložive biomase za energetske potrebe koristila 1/3, ekonomski efekti u vidu smanjenja troškova energije bili bi veoma značajni. Nažalost, prema procenama kolega sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, danas je procenat korišćenja biomase veoma mali i procenjuje se da iznosi između 3 i 5%“.

Prema rečima Jovana Vujičića, član UO Privredne komore Vojvodine,:“Ovakvi skupovi kao što je CEDEF danas organizovao od ključnog je značaja za promovisanje veće upotrebe biomase. S toga, Privredna komora Vojvodine je spremna da podrži sve projekte u ovoj oblasti“.

„Kako bismo sačuvali našu životnu sredinu potrebno je bazirati se na iskorišćenju ekološki prihvatljivih goriva. Biomasa je jedno od njih. Ona predstavlja uslovno obnovljiv izvor energije uz primenu mera održivog gazdovanja šumama. Takođe ono što je bitno jeste da se sagorevanjem biomase smanjuje emisija ugljendioksida i samim tim zagađenje životne sredine. Učešće drvne biomase u globalnoj potrošnji energije procenjuje se na 14% što je veoma blizu učešću električne energije 15% i gasa 16%. S druge strane, procenjujući ukupnu potrošnju drveta u Srbiji za energetske potrebe ukupna godišnja potrošnja drveta za ogrev iznosi 6.3 miliona m3. Upotrebom biomase povećava se i energetska efikasnost“, naglasio je Aleksandar Vasiljević, izvršni direktor, JP „Srbijašume“.

Dragoljub Damljanović, direktor kompanije Schneider Electric, rekao je: „Danas je pitanje uštede energenata i orijentacija na obnovljive izvore energije veoma aktuelno. Biomasa je jedna od šansi Srbije da iskoristi prirodni potencijal za proizvodnju energije na bazi obnovljivih izvora. Mi u Schneider Electric-u imamo veliko iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti obnovljivih izvora - solara, mini hidroelektrana, kao i postrojenja na biomasu. Naša rešenja doprinose efikasnom radu ovih postrojenja”.

Nenad Lučić, menadžer za razvoj proizvoda Sberbank predstavio je linije kreditiranja za projekte pospešivanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kao i kupovinu i korišćenje savremenih tehnologija u te svrhe. “Prateći globalne trendove i imajući na umu značaj očuvanja životne sredine i ublažavanje efekata klimatskih promena, Sberbank Srbija je razvila EKO kredite za unapređenje energetske efikasnosti i uštedu energije koji se plasiraju iz izvora Nemačke razvojne banke (KfW). Na ovaj način, Sberbank Srbija potvrđuje svoje poslovanje kao društveno odgovorna institucija koja brine o zaštiti životne sredine i kreira uslove koji će obezbediti dugoročne i pozitivne efekte u cilju povećanja energetske efikasnosti“.

Aleksandar Kovačević, menadžer za mala i srednja preduzeća, Banka Intesa, izjavio je: „Sledeći principe društveno odgovornog poslovanja, Banca Intesa, deo međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, opredeljena je da pruža aktivnu podršku privatnim kompanijama, javnim preduzećima, kao i lokalnim samoupravama u finansiranju projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. U prilog ovome govori i činjenica da je Banca Intesa bila prva banka na tržištu Srbije koja je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj 2009. godine potpisala ugovor o korišćenju kreditne linije za energetsku efikasnost u iznosu od 14 miliona evra i koja je uspešno realizovana. Banca Intesa je trenutno u fazi finalizacije ugovora o novim kreditnim linijama za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije sa nemačkom razvojnom bankom KFW i Evropskom bankom za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 30 miliona evra, koje će biti operativne tokom leta 2013. godine. Sredstva će biti namenjena kako privatnim privrednim subjektima tako i opštinama i javnim komunalnim preduzećima, a krediti će biti odobravani na rok do 8 godina”.

Dragoslav Dobrosavljević, član Akcionog odbora MEMSa, predstavio je više projekata iz oblasti biomase koji su pokrenuti i realizovani u opštinama i gradovima širom Srbije. Takođe ukazao na prednosti korišćenja biomase za proizvodnju električne i toplotne energije i u kojoj meri upotreba obnovljivih izvora energije doprinosi razvoju lokalnih samouprava, osvrnuvši se i na doprinos koji MEMS daje preko mreže svojih menadžera, utičući na veća ulaganja u iskorišćenje velikog potencijala koje Srbija poseduje.

„Srbija raspolaže velikim potencijalom u oblasti EE i OIE, a najveći deo tog potencijala leži u biomasi, gde je naša zemlja u samom vrhu Evropskih zemalja. Još uvek je mali broj realizovanih projekata i iskorišćenost tih potencijala je zanemarljiva, stoga je CEDEF organizovao skup s ciljem da se široj i stručnoj javnosti, kao i nosicoima projekata predstave prednosti iskorišćenja biomase kao velikog potencijala OIE koji Srbija ima. Predstavnici finansijskih institucija predstaviće različite modele finansiranja, kako bi stimulisali i olakšali finansiranje u zelenu energiju“, izjavila je Jovanka Arsić-Karišić, predsednik UO CEDEFa.

Skup je pozdravila i zatvorila Nataša Pavićević-Bajić, sekretarka Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Povratak na početnu stranu